Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2020

Ο Δήμαρχος του
Δήμου Σιθωνίας προκηρύσσει
δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό , για την εκτέλεση της
προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Καυσίμων
& Λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020»
συνολικού
π
ροϋπολογισμού
619.998,26€,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας
επιμερίζεται σε:

Α) 352.068,24
που αφορούν  την Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας,
Β)184.063,83 που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Τορώνης ,
Γ)
36.296,03 € που αφορά την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ,
Δ)
36.296,03 που αφορά την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Ε)3.299,63
που
αφορά την Δημοτική Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.)
,
ΣΤ) 6.599,28
που αφορά  το
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σιθωνίας «Αλληλεγγύη» και
Ζ) 1.375,16
που
αφορά  το Λιμενικό Ταμείο Δήμου Σιθωνίας Ν.Π.Δ.Δ..

Καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή  29.11.2019 και ώρα 22:00

diakirixi

meleti_2020