Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΜΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
Νικήτη, 24/12 /2021

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                     
Αριθμ. Πρωτ.:  20726

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ       

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Νικητη 63088

Πληροφορίες : Καραδήμου Δήμητρα

Τηλ. Επικ.:2375081325                                                                             

Email : dimkaradimou@yahoo.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»
, προϋπολογισμού 239.964,80€ με το Φ.Π.Α..

1. Αναθέτουσα
Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Δημαρχείο Νικήτης  Ταχ.Κωδ.: 63088

Τηλ.:2375081325, E-mail:dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελ.:www.dimossithonias.gr Κωδικός NUTS:EL998493357

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση
διαδικτύου www.dimossithonias.gr
. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το
γραφείο
της Δ/νσης Τ.Υ. δήμου Σιθωνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:

·        
37441100-2-Κυλιόμενοι διάδρομοι

·        
33193100-0-Αναπηρικά
καρότσια και πολυθρόνες με τροχούς

·        
39715300-0-Εξοπλισμός
εγκαταστάσεων υγιεινής

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: E527 ,EL998493357

5. Περιγραφή της δημόσιας
σύμβασης:
Αντικείμενο
της σύμβασης είναι. : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ σε
ακτές του Δήμου Σιθωνίας.

Η παρέμβαση θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας
και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑΜΕΑ και θα πραγματοποιηθεί
στις παρακάτω παραλίες :

1.ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΙΚΗΤΗΣ (ΝΙΚΗΤΗ)

2.ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ ( ΜΑΡΜΑΡΑΣ)

3.ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΒΡΟΧΙΟ – (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4.ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ( ΜΑΡΜΑΡΑΣ)

Σε κάθε παραλία εστιάζεται η προμήθεια και τοποθέτηση των παρακάτω
:

1.ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

2.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

3.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ/ΕΞΟΔΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

4.ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Διάρκεια σύμβασης: 3 Μήνες

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Εγγυήσεις συμμετοχής ΝΑΙ

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, την
20/01/2022  ημέρα Πέμπτη. Η ημέρα
έναρξης παραλαβής προσφορών είναι
η Παρασκευή   24/12/2021 .Η
ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η
Τρίτη 14/01/2022 και ώρα 22:00 .Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: ΣΑ Ε1551 με ενάριθμο 2018ΣΕ15510014 του ΠΔΕ, η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού 2021 και 2022 του Δήμου και των
Νομικών ΤΟΥ προσώπων αντίστοιχα
, και γι
αυτό
έχουν εκδοθεί 
οι
σχετικές πιστώσεις
(ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,
επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
.

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα
για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης,
Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν
οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το
υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

 Ο Δήμαρχος

 Ντεμπλας
Κυπαρισσης
   

1._diakirixi_21proc009845656

2.proypologismos