Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ: ΚΟΧ: 5.207/ 1 / 2012

σύναψης συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της
πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό
επίπεδο μέσω
προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή
Ενότητα (Νομός) Χαλκιδικής»

Το ΙΝ.Ε  / Γ.Σ.Ε.Ε ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων
για την υλοποίηση προγράμματος 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Χαλκιδικής, που εντάσσεται στο Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί
ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων: 
Δήμος Αριστοτέλη: 48, Δήμος Σιθωνίας: 50, Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Χαλκιδικής: 30, Δήμος Κασσάνδρας: 60,  Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης:
2, Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών –
ΕΡΓΑΝΗ: 10. 

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

·      
να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους
μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα μας και

·      
να είναι άνεργοι με
δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό
εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που
αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε
(5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 89  του Ν.
3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της  κοινωφελούς εργασίας  ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι
μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής
εξειδίκευσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο
ΚΟΧ.1
και να την υποβάλουν

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  στην έξης  διεύθυνση:

ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε (για Π.Ε.
Χαλκιδικής)

Σ. Πέτρουλα 5, Βέροια,
Τ.Κ. 59100.

υπόψιν κ. Σ. Μπαρμπαρούση
(τηλ. επικοινωνίας: 2331071890).

 

 

 

 

 

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων
είναι δέκα (10) ημέρες,
από 13/07/2012 έως 22/07/2012.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων,
δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα

των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε
πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»
: α) στα γραφεία του
Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (
www.inegsee.grγ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr)
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία
(ΚΟΧ)
. Επίσης ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα
δημοτικά καταστήματα των δήμων που υλοποιείται το πρόγραμμα, σε όλα τα Κέντρα
Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ του νομού Χαλκιδικής στον οποίο
υλοποιείται το πρόγραμμα, καθώς και στα γραφεία των συμπραττόντων φορέων.

 

 

 

ΚΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ