Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2023 – 2024»

 • Αρχική
 • Δελτία Τύπου
 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2023 – 2024»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2023-2024.pdf

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2023-2024.pdf

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                     Αρ. πρωτ. 19657/7-10-2022

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Νικητη 63088

Πληροφορίες : Καραδήμου Δήμητρα

Τηλ. Επικ.:2375081325

Email : dimkaradimou@yahoo.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2023 – 2024» ΑΔΑΜ: 22PROC011385683

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών Δήμου Σιθωνιας και Νομικών Του Προσώπων 2023 – 2024, προϋπολογισμού 1.028.316,47  ευρώ με το Φ.Π.Α..

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: Δημαρχείο Νικήτης  Ταχ.Κωδ.: 63088

Τηλ.:2375081325, E-mail:dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελ.:www.dimossithonias.gr Κωδικός NUTS: EL998493357

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimossithonias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Τ.Υ. δήμου Σιθωνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικός CPV:
 • 09132100-4 (Βενζίνη Αμόλυβδη),
 • 09134100-8 (Πετρέλαιο Ν),
 • 09135100-5 (Πετρέλαιο Θέρμανσης),
 • 09211000-1 (Ελαιολιπαντικά)
 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: E527 ,EL998493357
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια αφορά σε πετρέλαιο (Diesel) κινήσεως – θέρμανσης και Βενζίνης Αμόλυβδης για την κάλυψη σε ανάγκες κίνηση – χρήση των οχημάτων – μηχανημάτων και θέρμανσης των  κτιρίων καθως και την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 3. Εναλλακτικές προσφορές: ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
 4. Χρόνος παράδοσης υλικών: Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου ή των Νομικών προσώπων, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά από γραπτή εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή αντίστοιχα των φορέων που αναφέρονται στη παρούσα.

Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε δημοτικό κτίριο ή κτίριο του Νομικού Προσώπου, που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο από το Δήμο ή από το Νομικό Πρόσωπο με έγγραφη εντολή και σε ποσότητες που αυτό θα αναφέρει εντός δύο (2) ημερών από την εντολή.

Διάρκεια σύμβασης: 12 Μήνες

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Εγγυήσεις συμμετοχής ΝΑΙ

 1. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ
 2. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
 3. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 18/11/2022 ημέρα Παρασκευή . Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 08/10/2022 .Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Κυριακή 13/11/2022 και ώρα 22:00 .Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 4. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες
 5. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 6. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού 2022 και 2023 του Δήμου και των Νομικών ΤΟΥ προσώπων αντίστοιχα , και γι αυτό έχουν εκδοθεί οι σχετικές πιστώσεις (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
 7. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

 

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06/10/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Ο Δήμαρχος 

Ντεμπλας Κυπαρισσης