Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100LT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8305/01-07-2020 ΑΔΑΜ: 20PROC006962168-2020-07-02

 

 Ο Δήμαρχος 
Σιθωνίας  κ. Ντέμπλας
Κυπαρίσσης  

Έχοντας
υπόψη την 45/3662/23-03-2020 ΑΔΑ: 6670Ω1Φ-ΗΡ3  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας 180 κάδων απορριμμάτων
1100λιτρα του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2020»
, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης
44.997,12 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

1.
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

·        
Αναθέτουσα
αρχή : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

·        
Ταχ.
Δ/νση : 630 88 ΝΙΚΗΤΗ

·        
Τηλ.
: 23753 50 124

·        
Telefax : 23750 23 244

·        
E-mail : dimkaradimou@yahoo.gr

·        
Ιστοσελίδα
: www.dimos
sithonias.gr

2.
Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://

www.dimossithonias.gr). Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2375 3 50124, 127, FAX 2375 0 23244, (Τ.Κ. 630
88 Νικήτη Χαλκιδικής), αρμόδια υπάλληλος Καραδήμου Δήμητρα. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους

3.
Κωδικός CPV:
34928480-6

4.
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Η
προμήθεια αφορά συνολικά 180 τεμάχια κάδων απορριμματοφόρων.

6.
Εναλλακτικές προσφορές:
Δεν
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

7.
Χρόνος παράδοσης προμήθειας:
Μικρότερος
του ενός μήνα.

8.
Δικαιούμενοι συμμετοχής
:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται
αναλυτικά στη διακήρυξη.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

10.
Παραλαβή προσφορών:
Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13/07/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών 11.00' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12.00',
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα στην Νικήτη
Χαλκιδικής
. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί
για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 20/07/2020 ημέρα Δευτέρα,
την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο.

Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού

12.
Εγγυήσεις
: Για
την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

13.
Χρόνος ισχύος προσφορών
:
< των 12 μηνών

14.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών
:
Ελληνική

15.
Χρηματοδότηση:
Η
δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α.02.
20.6654.0008
του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020

16.
Ενστάσεις
: Όπως
αναλυτικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

17.
Δημοσιεύσεις:
Το
πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)
και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Περίληψη της Διακήρυξης
τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των τριών
Δημοτικών Ενοτήτων, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του
(www.dimosaristoteli.gr) και δημοσιεύεται στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού
Χαλκιδικής Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

 

                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΕΜΠΛΑΣ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

 1._diakhryxh

2.meleth

3._entypo_oikonomikhs_prosforas

4.yd