Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
kentrakoinot1.png

kentrakoinot1.pngΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΤΙ
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.

1.   
Παρατείνεται για ένα (1) μήνα η ισχύς:

 

  α) Των
εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν.
4472/2017 (Α΄ 74), η ισχύς των οποίων έληξε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και
παρατάθηκε για ένα (1) μήνα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της από
11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄), όπως το άρθρο αυτό
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4
του νόμου αυτού, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση ηλεκτρονικά απευθείας από τους
ίδιους τους αιτούντες εντός του Απριλίου του τρέχοντος έτους μέσω του
διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος,

β) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος
«Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), η ισχύς των οποίων
λήγει τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση
ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες εντός του Απριλίου του
τρέχοντος έτους μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος,

γ) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος
«Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η ισχύς
των οποίων έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και παρατάθηκε για ένα (1)
μήνα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της από 11-3-2020 πράξης
νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄), όπως το άρθρο αυτό κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου αυτού,
εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους
αιτούντες εντός του Απριλίου του τρέχοντος έτους μέσω του διαδικτυακού
ιστότοπου του προγράμματος,

δ) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος
«Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η ισχύς
των οποίων έληξε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, εφόσον δεν υποβληθεί νέα
αίτηση ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες εντός του Απριλίου
του τρέχοντος έτους μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος.

 

2. Η προθεσμία 3 μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του
άρθρου 5 της υπ' αρ. Δ11 οικ.8523/236/17.02.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
“Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης” (Β΄ 490) για την
υποβολή αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης αναστέλλεται από την 1η
Μαρτίου εως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, όταν η αίτηση υποβάλλεται στην
εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου  του
ΟΠΕΚΑ που λειτουργεί η ΙΔΙΚΑ Α.Ε. μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου
Κοινότητας ή Δήμου. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η δίμηνη
προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών σε Κέντρο Κοινότητας ή σε Δήμο.

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

 

Αναφορικά με τις αιτήσεις αυτών των δύο επιδομάτων έχουμε να σας
ανακοινώσουμε τα εξής:

 

Από την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) τόσο για τα άτομα που αιτούνται προνοιακού επιδόματος αναπηρίας (Νέες αιτήσεις και
αιτήσεις ανανέωσης), καθώς και αιτήσεις για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανασφάλιστου Υπερήλικα, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να συμπληρώνουν την
online
αίτηση:

 

·      
Για τα προνοιακά ανπηρικά επιδόματα στο https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/ilektronikes-ypiresies/aitisi-pronoiako-anapiriko-epidoma/

·      
Για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστου
Υπερήλικα στο
https://opeka.gr/anasfalistoi-yperilikes/ilektronikes-ypiresies/aitisi-epidoma-anasfaliston-yperilikon/

 


Με τη συμπλήρωση της συγκεκριμένης αίτησης και την υποβολή της, ο πολίτης
κατοχυρώνει την έγκαιρη έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων, σε περίπτωση που
τελικά κριθεί τελικά δικαιούχος των αιτηθέντων παροχών, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Συνεπώς, δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη για μετάβαση του πολίτη στο Κέντρο
Κοινότητας,

παρά μόνον σε πολύ εξαιρετικές καταστάσεις (π.χ. πλήρης αδυναμία για την
υποβολή αυτής της αίτησης).

Σε κάθε περίπτωση για την
διεκπεραίωση των αιτήσεων που θα υποβληθούν με τον ανωτέρω τρόπο θα
αναζητηθούν, αρμοδίως, τα προβλεπόμενα από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο
δικαιολογητικά, τηρουμένων των διατάξεων περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης καθώς
και των διατάξεων οι οποίες αφορούν στην επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων
μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Για τους
πολίτες που κατοικούν στις λοιπές περιφέρειες της χώρας, οι πολίτες μπορούν να
συνεχίσουν να απευθύνονται στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του
Οργανισμού, στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ στο
link Επικοινωνία>Τηλεφωνικός
Κατάλογος ΟΠΕΚΑ (.
https://opeka.gr/tilefonikos-katalogos-opeka/).