Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

ΘΕΜΑ: «Παράταση δυνατότητας υποβολής ενστάσεων επί της από 11.05.2021 αιτιολογημένης έκθεσης σχετικά με την οριοθέτηση του παραδοσιακού τμήματος του οικισμού Παρθενώνα Χαλκιδικής του δήμου Σιθωνίας του Ν. Χαλκιδικής».
1. Σε συνέχεια του παραπάνω (α) σχετικού και μετά από εξέταση εκ μέρους της Υπηρεσίας μας όλων των παραμέτρων που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης του προεδρικού διατάγματος για την οριοθέτηση του παραδοσιακού τμήματος του οικισμού Παρθενώνα, σας ενημερώνουμε ότι, παρά την πίεση χρόνου που προϋποθέτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι τον Μάιο του 2022, θεωρούμε, με επιφυλάξεις, εφικτή την τελική παράταση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων μέχρι 31 Αυγούστου.
 
2. Επισημαίνεται ότι η παράταση αυτή, δίνεται για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της αιτιολογικής έκθεσης στον δήμο Σιθωνίας (17.05.2021) και υπερβαίνει κατά πολύ το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Η Υπηρεσία μας θεωρεί, εκτός από νομικά απαραίτητη, και εξαιρετικά σημαντική και γόνιμη τη διαδραστική διαδικασία υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων επί των θεμάτων που πραγματεύεται η από 11.05.2021 αιτιολογημένη έκθεση.
 
3. Προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτόχρονη επεξεργασία του θέματος από την Υπηρεσία μας και η σύνταξη του φακέλου προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑΜΑΘ και ΚΕΣΑΜΑΘ και στη συνέχεια το ΣτΕ, και ο χρόνος της παράτασης υποβολής των ενστάσεων να αξιοποιηθεί για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων που θα προκύψουν κατά την επεξεργασία, παρακαλείστε να εφαρμόσετε τα αναφερόμενα στο (β) σχετικό.
 
Συγκεκριμένα:
α) Να μας αποστείλετε εγγράφως τον αριθμό πρωτοκόλλου του (β) σχετικού εγγράφου μας.
 
β) Να μας αποστείλετε αποτυπωμένα πάνω στο σχετικό διάγραμμα πρότασης οριοθέτησης του παραδοσιακού τμήματος του οικισμού, τα όρια με βάση τα οποία η Υπηρεσία Δόμησης ελέγχει μέχρι σήμερα τις μελέτες που αφορούν τον παραδοσιακό οικισμό και να επισημανθούν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις με βάση τις οποίες καθορίζεται το ποια οικόπεδα θεωρούνται «εντός σχεδίου» και ποια «εκτός σχεδίου» (ανεξάρτητα από το αν ανήκουν στο συνεκτικό – παραδοσιακό τμήμα που προτείνει η Υπηρεσία μας ή όχι).
 
γ) Μετά το πέρας της προθεσμίας (31 Αυγούστου), να μας αποστείλετε τα αποδεικτικά ανάρτησης και καθαίρεσης της από 11.05.2021 αιτιολογημένης έκθεσης και κάθε άλλο αποδεικτικό σχετικό με την κοινοποίησή της στους ενδιαφερόμενους (ανάρτηση στο διαδίκτυο, τοιχοκόλληση στον οικισμό κλπ).

ε) Στο τέλος της προθεσμίας (31 Αυγούστου) να ενημερωθεί εγγράφως η Υπηρεσία μας για τον αριθμό των ενστάσεων που υποβλήθηκαν και τις συνολικές παρατηρήσεις του δήμου επί αυτών.
 
στ) Να φροντίσετε για την έγκαιρη εξέταση του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός 15 ημερών από τη λήξη της παράτασης υποβολής των ενστάσεων (δηλαδή το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου). Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας η γνωμοδότηση θα θεωρηθεί θετική προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία έκδοσης του προεδρικού διατάγματος.
 
ζ) Να μας αποστείλετε άμεσα κατάλληλο υπόβαθρο με την πρόταση του Δήμου Σιθωνίας σχετικά με τη μη κατάτμηση των οικοπέδων που βρίσκονται στα όρια του προτεινόμενου παραδοσιακού τμήματος του οικισμού, καθώς και στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη κτισμάτων με τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού οικισμού του Παρθενώνα σε θέσεις που δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην πρόταση οριοθέτησης.
 
4. Η Υπηρεσία θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν, ώστε μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για τη διατήρηση και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισμού Παρθενώνα.
Η Πρ/νη Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Νικολέτα Τσικώτη