Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Ολοκλήρωση της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ) Δήμου Σιθωνίας» στο Πράσινο Ταμείο

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • Ολοκλήρωση της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ) Δήμου Σιθωνίας» στο Πράσινο Ταμείο

ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΠΡΑΣΙΝΟ_ΤΑΜΕΙΟ.PDF

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκλήρωση της δράσης  «Επιχειρησιακό σχέδιο για την ε­ξα­σφάλιση κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ) Δήμου Σιθωνίας» στο Πράσινο Ταμείο.

Εισήγηση: Σε συνέχεια της με Α.Π. 4559/28-06-2021 Πρόσκλησης του Πράσινου Τα­μείου  για την υποβολή προτάσεων για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 Α.Π. 2: «Αστική αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου», ο Δήμος Σιθωνίας προέβει στην υποβολή Φακέλου για τη χρηματο­δό­τη­ση της δράσης με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ) Δήμου Σιθωνίας».

Με την υπ’ αριθμ. 224.3.1/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και κατόπιν των αναγκαίων ελέγχων πληρότητας του Φάκελου του Δήμου Σιθωνίας, εγκρίθηκε ομόφωνα η ένταξη της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ) Δήμου Σιθωνίας», στο Χρηματο­δοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 Α.Π. 2: «Αστική αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντι­κού ισοζυγίου».

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

Κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών για τη σύνταξη του παρόντος Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. πραγματοποιήθηκε η συλλογή και η αξιολόγηση των στοιχείων του Δήμου Σιθωνίας και εν τέλει η εξαγωγή συμπερασμάτων με κύριο στόχο την καταγραφή των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων, όπως περιγράφθηκε ως άνω. Στο πλαίσιο αυτό, για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων του Δήμου Σιθωνίας, πραγματοποι­ή­θη­κε καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020. Ειδικότερα, καταγράφηκαν όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που προβλέπονται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου, είτε έχουν ήδη αποκτηθεί είτε η απαλλοτρίωσή τους δεν έχει συντελεστεί για οποιονδήποτε λόγο.

Η σύνταξη του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ περιλαμβάνει τη δημιουργία της αναγκαίας Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων και την ανάλογη Τεχνική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν.4759/2020 σε συνδυασμό με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλ­λο­ντος και Ενέργειας, όπως αυτά παρουσιάστηκαν αναλυτικά κατά την παρούσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Όπως ορίζει η παρ.6 του άρθρου 92 του ν.4759/2020 το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 3/2023 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σιθωνίας.