Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο.Τ.21


ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
                                Νικήτη ,  28/5/2021


ΝΟΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                       Αρ.
πρωτ.: 8151


ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ


Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΝΙΚΗΤΗ
63088


Πληροφορίες
: Καραδήμου Δήμητρα


Τηλ.
Επικ.. :2375081325
  Ε-mail:
dimkaradimou@yahoo.gr
                                  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1.  Ο Δήμος Σιθωνίας, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ  Ο.Τ. 21 ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
»,
με προϋπολο­γισμό 596.000,00 € € μετά Φ.Π.Α.. Το έργο
συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
με προϋπολογισμό 364.475,78€ (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),

α) κατηγορία ΗΜ με
προϋπολογισμό 114.586,57€ (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),

 

2. Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης
www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει).

www.dimossithonias.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2375081325, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καραδήμου Δήμητρα.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας
υποβολής
των προσφορών
[i] ορίζεται η 13η Ιουνίου 2021 , ημέρα Κυριακή  και
ώρα 22:00.

Ως ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών
ορίζεται η 21η Ιουνίου 2021,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήματος.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία
εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Δώδεκα (12)
μήνες
και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

4. (α) Όσον
αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής
στο Μ.Ε.ΕΠ  στην 1η και άνω τάξη για έργα
κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών και
Α2 και άνω τάξη για έργα
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (αφορά μεμονωμένους οικονομικούς
φορείς – εργοληπτικών  επιχειρήσεων).

Επιπλέον γίνονται
δεκτές ενώσεις οικονομικών φορέων (εργοληπτικών επιχειρήσεων) εγγεγραμμένων στο
ΜΕΕΠ στις τάξεις: Α2 τάξη σε αναβάθμιση για έργα κατηγορίας Οικοδομικών
εργασιών
, Α1 τάξη σε αναβάθμιση για έργα κατηγορίας ΗΜ
Εγκαταστάσεων
.

Τα μέλη των
ανωτέρων ενώσεων θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση εγγραφής στις ως άνω
τάξεις. 

(β) Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε
λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και
πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν.
4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και
ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

5.   Για την συμμετοχή
στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του
Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
9.612,90 ευρώ.

      Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.    Το έργο χρηματοδοτείται από
το Πράσινο Ταμείο και από  Ίδια
Έσοδα

       Το έργο υπόκειται στις
κρατήσει
ς που προβλέπονται για τα έργα αυτά,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους
0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3
Ν. 4013/2011, της
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του
Ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.
7 περ. θ' του Ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235)
και της κράτησης δυόμισι τοις χιλίοις (2,5‰)
υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών
υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.
και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

8. Το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας.
 


Ο Δήμαρχος 

Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 diakirixi_me_meleti