Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΤΗΣ

old-people.jpg

old-people.jpgΠροκήρυξη για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση του κυλικείου του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) ΝΙΚΗΤΗΣ (Αριθμός απόφασης: 65/2012)

Το Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» αφού έλαβε υπόψη:
α) τον κανονισμό των ΚΑΠΗ του Δήμου Σιθωνίας σύμφωνα με τον οποίο πόροι του Ν.Π είναι μεταξύ άλλων και το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχει τον Νομικό πρόσωπο
β)την ανάγκη λειτουργίας του κυλικείου στο χώρο που στεγάζεται το Κ.Α.Π.Η Νικήτης


γ)Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Δ.Κ.Κ (ν.3463/2006)
καλεί με ανοιχτή πρόσκληση την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την μίσθωση του κυλικείου του Κ.Α.Π.Η Νικήτης
1.Αντικείμενο μίσθωσης-Διάρκεια μίσθωσης:
Το Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» προκηρύσσει πλειοδοτικό
διαγωνισμό για την εκμίσθωση κυλικείου στεγασμένου εντός του καταστήματος του
Κ.Α Π.Η ΝΙΚΗΤΗΣ για (4) τέσσερα έτη με ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα (240)
διακόσια σαράντα Ευρώ καταβαλλόμενο σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Η
έναρξη μίσθωσης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του μισθωτηρίου συμφωνητικού.
2.Περιγραφή μισθίου:
Ο στεγασμένος χώρος του κυλικείου έχει συνολική επιφάνεια 70 τ.μ περίπου και
αποτελείται από : έναν χώρο εκτάσεως 19 τ.μ ορισμένο για τις ανάγκες του
κυλικείου, ο οποίος περιλαμβάνει: πάγκο κουζίνας inox με ερμάρια, ντουλάπια
υπερυψωμένα, ολοκληρωμένο σύστημα κουζίνας υγραερίου εξοπλισμένο με τα
απαραίτητα συστήματα πυροπροστασίας, ψυγείο μονόπορτο, άλλα αντικείμενα και
σκεύη για χρήση, πάγκο εργασίας και σερβιρίσματος. Τα απαραίτητα
τραπεζοκαθίσματα . Ακόμα στο ίδιο κατάστημα συνυπάρχουν αίθουσα φιλοξενίας
και εκδηλώσεων 35 τ.μ και ένας μικρότερος χώρος 19 τ.μ περίπου.
Εξωτερικά βρίσκονται οι τουαλέτες ανδρών και γυναικών.
Ο πλειοδοτών θα παραλάβει το σύνολο του εξοπλισμού με πρωτόκολλο παραλαβής.
3.Δαπάνες – Υποχρεώσεις εκμισθωτή:
Οι δαπάνες συντήρησης και φυσιολογικών φθορών του κτιρίου και του εξοπλισμού,
οι λογαριασμοί ηλεκτρισμού, ΟΤΕ, ύδρευσης και η θέρμανση βαρύνουν το Νομικό
Πρόσωπο.
Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ασφαλίζεται, να δηλώσει την έναρξη λειτουργίας του
στην ΔΟΥ, να προμηθευτεί με ταμειακή μηχανή και να τηρεί τις φορολογικές,
αγορανομικές, υγειονομικές κ.λ.π. διατάξεις που ισχύουν
4.Δικαίωμα συμμετοχής-Ελεύθερη εκτίμηση των στοιχείων της προσφοράς από
το Ν.Π.Δ.Δ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω που είναι
κατά προτεραιότητα μόνιμοι κάτοικοι Νικήτης.
Ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση ως όρο και προϋπόθεση να λειτουργεί το
κυλικείο στα πλαίσια σαφώς προσδιορισμένου ωραρίου και πάντα σύμφωνα με τις
τιμές και τις υποδείξεις της ομάδας κυλικείου που θα συσταθεί από το Ν.Π.Δ.Δ για το
σκοπό αυτό.
Τις υπηρεσίες των κυλικείων των ΚΑΠΗ απολαμβάνουν άτομα τρίτης ηλικίας.
Η χρήση του χώρου φιλοξενίας των μελών του Κ.Α.Π.Η εντός του οποίου θα
δραστηριοποιείται ο εκμισθωτής και υπεύθυνος λειτουργίας του κυλικείου, αποτελεί
απαραβίαστο και πρωταρχικό δικαίωμα των μελών για κάθε δραστηριότητα που
εντάσσεται στους σκοπούς και δράσεις του καταστατικού του Ν.Π.Δ.Δ.
Η ευθύνη για τη διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας στο κυλικείο, στην
αίθουσα φιλοξενίας, στα W.C, ο ευπρεπισμός του περιβάλλοντος χώρου αποτελούν
βασική μέριμνα και καθημερινή υποχρέωση του υπεύθυνου λειτουργίας του
κυλικείου.
Ο μισθωτής αποκαθιστά κάθε φθορά, απώλεια ή καταστροφή από κακή χρήση τα
σκεύη, έπιπλα, συσκευές.
Το κυλικείο έχει δυνατότητα χρήσεως-συγχρήσεως από κοινού με το Ν.Π.Δ.Δ της
αίθουσας εκδηλώσεων και των τουαλετών στις περιπτώσεις διοργάνωσης
πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων.
Για την επιλογή του μισθωτή θα συνεκτιμηθούν η οικονομική και η οικογενειακή
του κατάσταση, τυχόν ανεργία, η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις, η προσωπικότητα
του υποψήφιου, η δραστηριότητα, η συμπεριφορά του και η φιλική διάθεση για
εξυπηρέτηση στα άτομα της τρίτης ηλικίας . Σε κάθε περίπτωση ύστερα από
συνεκτίμηση όλων των στοιχείων θα γίνει ελεύθερα η επιλογή του μισθωτή, με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από όλες τις απόψεις προσφορά.
Η εποπτεία των όρων λειτουργίας των ΚΑΠΗ ανήκει στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., στον
πρόεδρο της κοινότητας και σε ένα μέλος του ΚΑΠΗ.
5.Χρόνος-Τόπος-Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τις σχετικές προσφορές, θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 18/01/2013 την 12:00 ώρα και θα υποβάλλονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.
“Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε σφραγιστούς φακέλους.
Οι φάκελοι που θα είναι εκπρόθεσμοι δεν θα ανοιχτούν.
Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμών του Νομικού
προσώπου την 18/01/2013, την 13:00 ώρα
Η επιλογή θα γίνει με βάση τη μεγαλύτερη προσφορά, συνεκτιμώντας και όσα
παραπάνω και στην οικεία θέση ορίζονται.
Το Ν.Π.Δ.Δ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης καθ’ όλο το διάστημα
διάρκειάς της ,εφόσον ο μισθωτής παραβιάσει όρους όπως αυτοί ευκρινώς ορίζονται
παραπάνω
6.Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό
– Εκκαθαριστικό 2012
– Τυχόν κάρτα ανεργίας
– Σύντομο βιογραφικό που θα αναγράφονται προσωπικές και οικογενειακές
πληροφορίες του ενδιαφερόμενου.
7.Επιφύλαξη
Το Ν.Π.Δ.Δ δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση να προβεί στη σύναψη της
σύμβασης μίσθωσης, αλλά δικαιούται, ελεύθερα και αζημίως για το ίδιο, να
αναβάλει, να ματαιώσει, να επαναλάβει την πρόσκληση ή να κηρύξει άγονη τη διαδικασία εκμίσθωσης κατά την απόλυτη κρίση του Δοικητικού Συμβουλίου, χωρίς οι υποψήφιοι να έχουν καμία οικονομική ή άλλη αξίωση.
Το Ν.Π.Δ.Δ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ελευθέρως το χρόνο και τον τρόπο αξιολόγησης των υποβληθησόμενων προσφορών.
Οι τιμές πώλησης των αναλωσίμων στο κυλικείο των ΚΑΠΗ ορίζονται ενιαία για όλα τα κυλικεία από το Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”

Για το Δ.Σ

Ο πρόεδρος  Κωστίκας Στυλιανός