Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νικήτη Χαλκιδικής

Ταχ . Κώδικας: 630 88

Πληροφορίες: Καραδήμου Δήμητρα

Τηλ.: 2375081325

Ε-mail:
dimkaradimou@yahoo.gr

 

 

                                 Νικήτη,
13.07.2021

                                 Αριθ. Πρωτ:11355

 

 

 

 

 

 

 

                                    Περίληψη
διακήρυξης δημοπρασίας

για την μίσθωση
ακινήτου στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ιωάννη της Δ.Κ. Νικήτης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Προκηρύσσει δημοπρασία για τη
μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί  για
την τοποθέτηση μονάδας απομαγγανοποίησης και αποσιδηρωσης.

Το ακίνητο πρέπει να  βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου
Ιωάννη της Δ.Κ. Νικήτης, να έχει έκταση από
500 έως 800
τετραγωνικά μέτρα και να βρίσκεται πλησίον της υπάρχουσας δημοτικής 
γεώτρησης στην θέση «Καριά» της Δ.Κ. Νικητης  .

Θα εκτιμηθεί θετικά εφόσον
υπάρχει πρόσωπο του ακινήτου σε οδό .

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική
υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια
στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα,
κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα
πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως,
εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού
ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , ημέρες
Δευτερα –Παρασκευη  και ώρες :
9:00-14:00. Διεύθυνση :Νικήτη 63088 ,Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Σιθωνίας Τηλέφωνο:.2375 081325.

 1._diakirixi      

2._entypo_ekdilosis_endiaferontos                                                                                      

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΝΤΕΜΠΛΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ