Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

MΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ)

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας  του Νομού Χαλκιδικής, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,για την ανάθεση της υπηρεσίας: «MΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ)»,του Δήμου Σιθωνίας,  προϋπολογισμού 164.930,70 €  με τον   Φ.Π.Α και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.


Η προς δημοπράτηση παροχή υπηρεσιών αφορά την εκτέλεση εργασιών 
μεταφόρτωσης μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων του Δήμου
Σιθωνίας σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου Δήμου και συγκεκριμένα στους ΧΥΤΑ : α) της
2ης   Δ.Ε. Νομού Χαλκιδικής (Ανθεμούντα),το 73%, και β)της 3ης  Δ.Ε.
Νομού χαλκιδικής (Πολυγύρου) το 27%.


Η δημοπρασία θα γίνει στη
Νικήτη έδρα του Δήμου Σιθωνίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την  21-05-
2012 ημέρα Τρίτη   και ώρα λήξης  προσφορών  στις 10:30 από την αρμόδια
επιτροπή.


Η διενέργεια του διαγωνισμού και η παροχή των υπηρεσιών
διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,  του άρθρου 58 του
Ν.3852/2010,του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και της
Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/ Β΄ / 22-12-03) «Μέτρα και Όροι για τη
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Διαχείρισης».


Στη δημοπρασία  δικαίωμα συμμετοχής έχουν
επιχειρήσεις παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συμπράξεις αυτών). Οι ανωτέρω επιχειρήσεις είτε αυτοτελώς είτε σε
σύμπραξη που βάσει του καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα, θα
πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, την τεχνογνωσία και την
ικανότητα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν
από την μελέτη.


Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας των υπηρεσιών
δηλαδή 2.681,80  €,  και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.


Τα τεύχη δημοπράτησης
διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας στο Δημαρχείο,
στην Νικήτη Χαλκιδικής (τηλ. 2375350144-50122&FAX  2375023244), με
την καταβολή του ποσού των 15 €, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως
και την 17 -05- 2013.

Νικήτη  30 -04- 2013
Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

Τζίτζιος  Ιωάννης