Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 2011-2012- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

images.jpg
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

images.jpg   Διακηρύττει την διενέργεια, ανοιχτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών με λεωφορεία και ταξί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του αναγραφόμενου ημερήσιου μέγιστου κόστους του δρομολογίου του παραρτήματος Γ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης χωρίς τον Φ.Π.Α. για την ανάδειξη μειοδοτών για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης αρμοδιότητας Δήμου Σιθωνίας ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 229.298,24€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα  την 25η Οκτωβρίου  2011 ημέρα  Τρίτη και  ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10:00 ενώπιων της επιτροπής διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το σή για μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά
τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο 23753- 50124- 50100 (αρμόδιος
υπάλληλος Καραδήμου Δήμητρα).

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Τρ. Τζίτζιος

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ