Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
Νικήτη,
08/10 /2021

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                     
Αριθμ.
Πρωτ.:  15978

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ       

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Νικητη 63088 Πληροφορίες : Καραδήμου Δήμητρα

Τηλ. Επικ.:2375081325    Email : dimkaradimou@yahoo.gr

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2022 – 2023»

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

προκηρύσσει
διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Υγρών
Καυσίμων – Λιπαντικών Δήμου Σιθωνιας και Νομικών Του Προσώπων 2022 – 2023
, προϋπολογισμού
767.506,68 ευρώ με το Φ.Π.Α..

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία
επικοινωνίας:

Αναθέτουσα
αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Είδος
αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: Δημαρχείο Νικήτης  Ταχ.Κωδ.: 63088

Τηλ.:2375081325, E-mail:dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελ.:www.dimossithonias.gr Κωδικός
NUTS:
EL998493357

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimossithonias.gr
. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της
σύμβασης από το γραφείο
της Δ/νσης Τ.Υ. δήμου Σιθωνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:

          09132100-4
(Βενζίνη Αμόλυβδη),

          09134100-8
(Πετρέλαιο Ν),

          09135100-5
(Πετρέλαιο Θέρμανσης),

          09211000-1
(Ελαιολιπαντικά)

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης
της προμήθειας:
E527 ,EL998493357

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η
προμήθεια αφορά σε  πετρέλαιο (Diesel)
κινήσεως – θέρμανσης  και Βενζίνης
Αμόλυβδης για την κάλυψη σε ανάγκες κίνηση – χρήση των οχημάτων – μηχανημάτων
και θέρμανσης των  κτιρίων καθως και την
προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

6. Εναλλακτικές προσφορές: ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Η
παράδοση των καυσίμων κίνησης θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με τις
εκάστοτε ανάγκες
των
Υπηρεσιών του Δήμου ή των Νομικών προσώπων, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες,
μετά από γραπτή εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή αντίστοιχα των φορέων
που αναφέρονται στη  παρούσα.

Ο
προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις
Αργίες για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Το
πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε δημοτικό κτίριο ή κτίριο του Νομικού
Προσώπου, που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο από το Δήμο ή από
το Νομικό Πρόσωπο με έγγραφη εντολή και σε ποσότητες που αυτό θα αναφέρει εντός
δύο (2) ημερών από την εντολή.

Διάρκεια σύμβασης: 12 Μήνες

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Εγγυήσεις
συμμετοχής
ΝΑΙ

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή)

11. Παραλαβή προσφορών: Ο
διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την
22/11/2021  ημέρα Δεύτερα
. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι
η
Δευτέρα
 11/10/2021 .Η ημέρα λήξης παραλαβής
προσφορών είναι η
Τρίτη 16/11/2021
και ώρα 22:00
.Μετά τη λήξη της παραλαβής
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής διαγωνισμού.

 12. Χρόνος ισχύος προσφορών:
6 μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού
2022
και 2023
του Δήμου και των Νομικών ΤΟΥ προσώπων αντίστοιχα ,
και γι αυτό
έχουν εκδοθεί  οι σχετικές πιστώσεις (ανάληψη υποχρέωσης) και
η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης
(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
.

15. Προδικαστικές προσφυγές:
 Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις
διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση
: Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο
: +30 2132141216

Ε-mail
: aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση
Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό
Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

16. Δημοσιεύσεις: Η
παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
08/10/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμαρχος

Ντεμπλας Κυπαρισσης

1_diakirixi_kaysima_2022-2023