Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ & ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
δύο  (22) του μηνός Ιουλίου του έτους
2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00  μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 12646/16-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκατέσσερις (14) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Αναγνωστάρας Γεώργιος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Φάλκος Κωνσταντίνος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Μάντσιος
Βασίλειος

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Γκιώτης Νικόλαος

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          5)
Γιοβανούδας Βαρσάμης

6) Σπανός Μιχαήλ                                                       6)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           7)
Γεωργιάδης Αναστάσιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        8)
Κατσίκης Παναγιώτης

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      9) Τσιάρας
Εμμανουήλ

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                       10)
Πράτσας Ιωάννης

11) Κωστίκας Στυλιανός                                             11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος

12) Χαλκιά Άννα                                                        12)
Πετρίδης Νικόλαος

13) Γκαλή Γιαννούλα                                                  13)
Μάλαμα Κυριακή

14) Πράτσας Άγγελος

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος
του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας
Ιωάννης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός Απόφασης:  261/2012

Θέμα: 1ο  ημ. διατάξεως         

«Καθορισμός ημερών και ωρών λειτουργίας των
εμπορικών καταστημάτων, των καταστημάτων τροφίμων, των τουριστικών καταστημάτων
τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες
».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο
κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε
ότι:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’
αριθμ.:Γ/ΟΙΚ/1104/09-05-2012 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής,
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, σύμφωνα με το οποίο αναφέρει ότι με βάσει το
άρθρο 94,παρ. 6 εδάφιο 28 του Ν.3852/2010 ο καθορισμός των χρονικών ορίων
λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων μεταβιβάζεται στις αρμοδιότητες των
Δήμων για το λόγο αυτό ζητούν τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων σχετικά με
τον καθορισμό λειτουργίας των καταστημάτων της περιοχής τους προκειμένου να
προβούν στην επέκταση του ωραρίου εφόσον χρειαστεί.

Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. την
αριθμ.: 21/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σιθωνίας,
σύμφωνα με την οποία προτείνεται ο καθορισμός ημερών και ωρών λειτουργίας των
εμπορικών καταστημάτων, των καταστημάτων τροφίμων, των τουριστικών καταστημάτων
τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες στο Δήμο Σιθωνίας και εισηγείται το
θέμα στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης.

 

Προτείνουμε να καθορίσουμε τις
ημέρες και ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, των καταστημάτων
τροφίμων και των τουριστικών καταστημάτων στα Τουριστικά Δημοτικά Διαμερίσματα
του Δήμου Σιθωνίας  από 01/06/2012 έως
31/10/2012 ως εξής:

 • Σάββατο
  από την 08:00 π.μ. έως την 24:00 μ.μ.
 • Κυριακές
  και αργίες από την 10:00 π.μ. έως την 24:00 μ.μ.

 

Για τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (καφέ, μπαρ, αναψυκτήρια, εστιατόρια, ταβέρνες)  καθορίζουμε ως εξής:

 • Σάββατο
  μέχρι τις 04:00 π.μ.
 • Κυριακές
  και αργίες μέχρι τις 04:00 π.μ.

 

Το ωράριο αυτό ισχύει μόνο για
τις επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν χωρίς να απασχολούν προσωπικό, ενώ για
αυτές που απασχολούν, ισχύει μόνο στην περίπτωση που αυτό (προσωπικό) συναινεί
για τη λειτουργία του καταστήματος τις ημέρες και ώρες που ορίζονται στην
παρούσα.

Την ευθύνη για την ασφάλεια των
εργαζομένων κατά την εργασίας τους τις ώρες και ημέρες που αναφέρονται στην
παρούσα και διαφέρουν από αυτές που ορίζονται στη με αριθμό 1162/97 Κ.Υ.Α., την
φέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.

Κάθε κατάστημα υποχρεούνται να
τηρεί και να επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών και
εργαζομένων, στις οποίες να αναφέρουν:

 • Οι μεν
  καταστηματάρχες ότι δεν απασχολούν προσωπικό και στην περίπτωση που
  απασχολούν, ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της ασφάλειας των εργαζομένων κατά
  τις ημέρες και ώρες που υπερβαίνουν-κατά την παρούσα- τα οριζόμενα στη με
  αριθμό 1162/97 Κ.Υ.Α. και
 • Οι
  εργαζόμενοι ότι συμφωνούν για τη λειτουργία των καταστημάτων, στα οποία
  εργάζονται, κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στην παρούσα.
 • Χωρίς
  τις υπεύθυνες αυτές δηλώσεις, τα καταστήματα αυτό θα λογίζεται ότι
  παραβιάζουν την παρούσα και λειτουργούν μη μόνιμα, τις ημέρες και ώρες
  που  υπερβαίνουν-κατά την παρούσα-τη
  με αριθμό 1162/97 Κ.Υ.Α.
 • Στην
  περίπτωση που απασχολούν προσωπικό να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον
  νόμο για τις αποδοχές και την ασφάλιση των εργαζομένων

 

Για τα
αποκλειστικώς τουριστικά καταστήματα (π.χ. είδη λαϊκής τέχνης) ορίζεται ότι
μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα και μετά τη λήξη του ωραρίου που αναφέρεται
παραπάνω, υπό τον όρο ότι δεν θα απασχολούν προσωπικό τις ώρες αυτές.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου, το
έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού και
την αρ. 21/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Καθορίζει τις ημέρες και ώρες
λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, των καταστημάτων τροφίμων και των
τουριστικών καταστημάτων στα Τουριστικά Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου
Σιθωνίας  από 01/06/2012 έως 31/10/2012
ως εξής:

 • Σάββατο
  από την 08:00 π.μ. έως την 24:00 μ.μ.
 • Κυριακές
  και αργίες από την 10:00 π.μ. έως την 24:00 μ.μ.

 

Για τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (καφέ, μπαρ, αναψυκτήρια, εστιατόρια, ταβέρνες)  καθορίζουμε ως εξής:

 • Σάββατο
  μέχρι τις 04:00 π.μ.
 • Κυριακές
  και αργίες μέχρι τις 04:00 π.μ.

 

Με τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην εισήγηση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 261/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 24/07/2012

Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ