Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.110.368,00 € (ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

 • Αρχική
 • Δελτία Τύπου
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.110.368,00 € (ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22PROC011146512

ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Ε 22PROC011146398

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Νικήτη 26/08/2022

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                    Αρ. Πρωτ. 15811

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

 Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» , προϋπολογισμού   4.110.368,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) Ταχ.Κωδ.:63088 Τηλ.:2375 081325 E-mail: dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελίδα:www.dimossithonias.gr.

 1. Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η εγκατάσταση 7.985 νέων Φωτιστικών σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, η λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας»: α. σε επίπεδο κόμβου (Pillar), για 7.735 Φωτιστικά Σώματα/ Λαμπτήρες/ Προβολείς στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και β. σε επίπεδο Φωτιστικού Σώματος, για κατ’ ελάχιστο 250 φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν σε δρόμους του Δήμου και θα συνοδεύονται από 250 ασύρματους ελεγκτές καθώς και η Λειτουργία Συστήματος Περιοδικής και Επεμβατικής Συντήρησης περιλαμβανομένης και της Βλαβοληψίας , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
 2. Κριτήριο ανάθεσης: με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής
 3. Υποβολή  προσφορών: έως 27/09/2022 ημέρα Τρίτη 22:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού ,με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 4. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από παρέλευση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των ΕΚ..
 5. Διάρκειας υπηρεσία: 12 έτη, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή.
 6. Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης: Δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, Προσφορών του Διαγωνισμού
 7. Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, Διεύθυνση: Νικήτη Τ.Κ.: 63088, 2375350100

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της ΣΠΥ, εκτός ΦΠΑ.

Ο Δήμαρχος

Ντεμπλας  Κυπαρισσης