Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ: 996
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                                                               Ημ/νία: 12/01/24
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: 63088 Νικήτη
Τηλέφωνο: 2375350111-117
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Email: dimarxos@dimossithonias.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας έχοντας υπόψη

– Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007.
– Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10.
– Τις διατάξεις του άρθρου 213 «Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες στους Δήμους», με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.
– Τις διατάξεις ΦΕΚ 4667/τ.Β΄/22.10.2020 τον ΟΕΥ του Δήμου Σιθωνίας. – Την υπ΄αριθ. 37319/28.12.2023 βεβαίωση πιστώσεων της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας.
Καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα Διοικητικού Τομέα, Επικοινωνίας, προβολής και ΜΜΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
Γ)Επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Δ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2 Proficiency).
Ε) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Σιθωνίας (αρμόδιος υπάλληλος Ευαγγελινός Δημήτριος, τηλ. 2375350118-117), αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο και εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου να είναι θεωρημένη από δημόσια αρχή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης του Δήμου Σιθωνίας και στο διαδικτυακό τόπο αυτού (www. dimossithonias.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και ένα αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημοσία αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Σιθωνίας και στα τηλέφωνα 2375350118-117 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ