Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»  προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Δημοτικού Σταθμού Σιθωνίας με έδρα την Νικήτη . Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Νικήτης .Να διαθέτουν συνολική επιφάνεια 60 έως 70τ.μ., συμπεριλαμβανομένου μιας αίθουσας κατάλληλης για χώρο απασχόλησης και ψυχαγωγίας των νηπίων με εξοπλισμό κατάλληλο για παιδικό σταθμό και κλιματισμό, μια κουζίνα εξοπλισμένη με ηλεκτρικές συσκευές, δύο τουαλέτες από τις οποίες η μια θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη για τα νήπια, αποθήκη και περιφραγμένο προαύλιο χώρο.


Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια. Η οφειλή μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο, η οποία πιστοποιείται με τη σχετική σύνταξη και υπογραφή Πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής του ακινήτου, το οποίο υπογράφεται από τον εκμισθωτή και εκπρόσωπο του δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 09/09/2014.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π) 270/81, οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δ/νση: Νικήτη Χαλκιδικής 63088.
Τηλέφωνο: 2375020152.