Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΓΑΛΑΤΑ 2021

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17818/10-12-2020 ΑΔΑΜ:
20PROC007821211 2020-12-10

 

 Ο Δήμαρχος 
Σιθωνίαςκ. ΝτέμπλαςΚυπαρίσσης

Έχοντας
υπόψη την 300/17271/30-11-2020 ΑΔΑ: Ω0Ι4Ω1Φ-8ΞΜ  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της « Προμήθεια Γάλακτος  έτους 2021 για τους απασχολούμενους στον Δήμου
Σιθωνίας και το Ν.Π.Δ.Δ. αυτού  Η
Αλληλεγγύη  »
, εκτιμώμενης αξίας
σύμβασης 41.432,58 Ευρώ με Φ.Π.Α. 13%

1.
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

·        
Αναθέτουσα
αρχή : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
·        
Ταχ.
Δ/νση : 630 88 ΝΙΚΗΤΗ
·        
Τ.
/Φ: 23753 50 124 /
23750 23 244 ·        
E-mail : dimkaradimou@yahoo.gr·        
Ιστοσελίδα
: www.dimos
sithonias.gr

2.
Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimossithonias.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2375 3 50124, 127, FAX 2375 0 23244,
(Τ.Κ. 630 88Νικήτη Χαλκιδικής), αρμόδια υπάλληλοςΚαραδήμου Δήμητρα. Μπορούν
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους

3.
Κωδικός CPV:
03333000-4

4.
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Η
προμήθεια αφορά συνολικά 37.800 λίτρα (έως 189ημερησίως) φρέσκου
γάλακτος (για παροχή 1 λίτρου ημερησίως σε κάθε δικαιούχο) για το έτος 2021.

6.
Εναλλακτικές προσφορές:
Δεν
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7.
Δικαιούμενοι συμμετοχής
:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται
αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

9.
Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Η
προμήθεια γάλακτος σε συσκευασία του 1ή 1,5 lit πλήρους παστεριωμένου γάλακτος,
με πώμα για την καλύτερη ροή του, χωρίς συντηρητικά, σύμφωνα με τους
αγορανομικούς και υγειονομικούς όρους που αφορούν ποιότητα συσκευασίας και
διαδικασία μεταφοράς

Η
παράδοση του γάλακτος θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος στις έδρες των
κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας..

10.
Παραλαβή προσφορών:
Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28/12/2020 ημέρα Δευτέρα  με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11.30'
και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12.00', ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα στην Νικήτη Χαλκιδικής.

11.
Εγγυήσεις
:
Εγγύηση συμμετοχής Δεν Απαιτείται .

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης
, σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

12.
Χρόνος ισχύος προσφορών
:
Τρείς (3) μήνες

13.
Χρηματοδότηση:
Η
δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους  Κ.Α.02. 20.6063.0001, 02.15.6063.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021.

14.
Δημοσιεύσεις:
Το
πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)
και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.  

Περίληψη
της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας ,
αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  στην
ιστοσελίδα του (www.dimossithonias.gr) και δημοσιεύεται στην ημερήσια εφημερίδα
του νομού, Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.


                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                  ΝΤΕΜΠΛΑΣ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

1.meleth                                                                                                     

2_diakirixi

3._entypo_oikonomikhs_prosforas

4.teyd