Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου 13

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                      Νικήτη, 24/ 01/2011                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                        Αριθμ.Πρωτ.- 649-         Αριθμ.Αποφ.-13- Ταχ.Δ/νση: Νικήτη Χαλκιδικής Τ.Κ.: 63088 Φαξ.: 23750-23244 Πληροφορίες:Ντέμπλας Κυπαρίσσης  Τηλ.: 23753-50202         ΑΠΟΦΑΣΗ           ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της Επιτροπής Απογραφής του άρθρου 2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β΄) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 12

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                               Νικήτη     20/01/2011                                                                                                Αριθ. Απόφ.: -12- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) 2. Τη διάταξη της παρ 4 άρθρο 163 Ν. 3584/07 3. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ 55 Αρ. Πρωτ. 74802/29.12.2010 4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου στον οποίο προβλέπεται θέση […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 11

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                               Νικήτη     20/01/2011                                                                                                Αριθ. Απόφ.: -11- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) 2. Τη διάταξη της παρ 4 άρθρο 163 Ν. 3584/07 3. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ 55 Αρ. Πρωτ. 74802/29.12.2010 4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου στον οποίο προβλέπεται θέση […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 10

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                      Νικήτη, 12/ 01/2011                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                        Αριθμ.Πρωτ.: -332-                         Αριθμ.Απ.: -10- Ταχ.Δ/νση: Νικήτη Χαλκιδικής    Τ.Κ.: 63088 Φαξ.: 23750-23244 Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου Τηλ.: 23753-50202        ΠΡΟΣ      Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης            Νομός Χαλκιδικής      Τμήμα Διοικητικού -Οικονομικού                   Πολύγυρος          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ        ΘΕΜΑ: Πρόταση για διορισμό Ληξιάρχων στις […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 9

                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                         Συκιά, 12-01-2011                     ΔHMOΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                          Αριθμ.Πρωτ.: 290 ΘΕΜΑ: Χορήγηση Μ.Κ. στην υπάλληλο του Δήμου μας,  Πατρίκη Πέτρο του Δήμου  , του κλάδου ΔΕ24.            Αριθμός Απόφασης 9/2011       Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Σιθωνίας    Έχοντας υπόψη:    […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 8

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νικήτη  12/01/2011  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ    Αριθμ. πρωτ: 288 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ      Αριθ.Αποφ.:08 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                      Ταχ.Δ/νση :63088 Νικήτη                                                               Πληροφορίες : Δήμαρχος Τηλ: 2375350100 Fax: 2375023244                                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 τον Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν.1649/1986 (Φ.Ε.Κ. […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Νικήτη   11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ       ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθμός Πρωτ:  268                                                    Αριθμός Απόφασης : 07                            Ταχ. Δ/νση   :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τηλέφωνο    :2375350111           FAX:2375023244 ΘΕΜΑ: «Εξουσιοδότηση υπογραφών» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου  Σιθωνίας Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 6

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νικήτη   25/01/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ                        Αριθμός Πρωτ:221  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                          Αριθμός Απόφασης:   6/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                   Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη           Τηλέφωνο:(23753)50100           FAX:(23750)23244 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Έχοντας υπόψη  την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)  το άρθρο 254 του ν. 3852/10  την παρ.10  περίπτ. […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 5

                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νικήτη 10/01/ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ                        Αριθμός Πρωτ:  220 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                          Αριθμός Απόφασης:5/2011 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                   Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη           Τηλέφωνο:(23750)22005-22922           FAX:(23750)23244 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Σιθωνίας   Έχοντας υπόψη  την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)  το άρθρο 254 του ν. 3852/10  την παρ.10  […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 4

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ              ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Νικήτη 10 Ιανουαρίου 2011                                                                                                            Αρ. Πρωτ.:147 Α/Α Απόφασης :    4  /2011   ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1.      Τη διάταξη της παρ 9 άρθρο 163 Ν. 3584/07 2.      Το ΦΕΚ αριθ. 259/18-6-2009  στο οποίο δημοσιεύτηκε η πρόσληψη […]
Διαβάστε περισσότερα
wcag