Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

“Άρση της προσωρινής απαγόρευσης χρήσης ακτής κολύμβησης στη περιοχή Αγ. Βαρβάρας της παραλίας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας, που είχε επιβληθεί στις 24-08-2023”

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • “Άρση της προσωρινής απαγόρευσης χρήσης ακτής κολύμβησης στη περιοχή Αγ. Βαρβάρας της παραλίας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας, που είχε επιβληθεί στις 24-08-2023”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, Πολύγυρος
Ταχ. Κώδικας: 63100
Πληροφορίες: Σ. Τζιβελέκης
Τηλέφωνο: 2371351450
e-mail: dypeh@halkidiki.gov.gr

Πολύγυρος, 4 Σεπτεμβρίου 2023
Αρ. Πρωτ.: οικ.591311/3123

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες προς Ενέργεια

ΚΟΙΝ.:
Αποδέκτες για Κοινοποίηση

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                 Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Έχοντας υπόψιν:
1. Τον Ν. 3852/2010 “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
2. Την υπ’ αριθμ. 81320 και 77909/2016 (ΦΕΚ 4302/τ.Β/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης “ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”
3. Την ΚΥΑ Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/τ.Β/26-02-2009) “Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης υδάτων κολύμβησης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 2006/7/ΕΚ”
4. Την με αριθμ. 72217(1346)/31.01.2022 (ΦΕΚ458/τ.Β/07.02.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”.
5. Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων υδάτων κολύμβησης της Π.Ε. Χαλκιδικής της προηγούμενης κολυμβητικής περιόδου 2022 – 2023
6. Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
7. Η υπ’αριθμ.: 4386/24-09-1985 (ΦΕΚ 573 ́Β/25-9-2985) Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής “Περί των όρων διάθεση λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποφέκτες του Νομού Χαλκιδικής”.
8. Τη με αριθμό 352940/1485/13.06.2021 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής περί χαρακτηρισμού ακτών κολύμβησης της ΠΕ Χαλκιδικής για το έτος 2023.
9. Την από 09.08.2023 δειγματοληψία της Υπηρεσίας μας

10. Τα από 28-7-2023 και από 9-8-2023 αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων θαλάσσιων υδάτων τα οποία είναι εκτός ορίων και τα καθιστούν ακατάλληλα για κολύμβηση
11. Η με α.π.: οικ.567581/2992/24-08-2023 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΧ “Προσωρινή απαγόρευση χρήσης ακτής κολύμβησης στη παραλία Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας”
12. Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που εκτελέστηκαν στις 28-8-2023 στην θαλάσσια περιοχή Αγ. Βαρβάρας της Δ.Κ. Νικήτης.
13. Την ανάγκη προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την άρση της προσωρινής απαγόρευσης για προληπτικούς λόγους, της χρήσης της ακτής κολύμβησης στη παραλία Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας που είχε επιβληθεί με την σχ.: (11) Απόφαση, σε συνέχεια των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών που ελήφθησαν
στις 28-8-2023 στην εν λόγω περιοχή, το σύνολο των οποίων είναι εντός των ορίων που θέτει η κείμενη νομοθεσία.
Β. Ο Δήμος Σιθωνίας παρακαλείται όπως απομακρύνει την σήμανση για απαγόρευση της κολύμβησης που είχε τοποθετηθεί στην περιοχή.
Γ. Οι Λιμενικές αρχές παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την άρση της επιτήρησης εφαρμογής της σχ.: (11) Απόφασης.

 

 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
                                                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

                                                                                      ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Αποδέκτες προς Ενέργεια:
1. Δήμος Σιθωνίας
63088 Νικήτη
2. 4ο Λιμενικό Τμήμα Ν. Μαρμαρά
63081 Ν. Μαρμαράς
Αποδέκτες για Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Υγείας
Δ/νση Δημόσιας Υγείας
και Υγιεινής Περιβάλλοντος
Αριστοτέλους 17 – Αθήνα ΤΚ10433
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Γενική Δ/νση Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας
Καθ. Ρωσσίδη 11
54655 Θεσσαλονίκη
3. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Τσιμισκή 136 – Θεσσαλονίκη ΤΚ 54621