Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1-2021

Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ1 2021 ήτοι τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και προσληπτέων.
Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ειδικότητα: ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΣΟΧ 1/2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101

Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με Ταχογράφο)
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 103 ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ειδικότητα: ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΣΟΧ 1/2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 102

Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου
 
sox121apot5