Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για Στεγαστική Συνδρομή

Προθεσμία υποβολής αίτησης, για χορήγηση Έγκρισης και δόσεων Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίων που έχουν
πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 έως το 2012.
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 
1. Του ν.867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.07.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24) και ειδικότερα το άρθρο πρώτο αυτού, με το οποίο κυρώθηκε η από 28.7.1978 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 117) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 2 και την παρ. 4 του άρθρου 5 αυτής καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
3. Του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει.
 
4. Του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α’ 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
 
5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και του άρθρου 119 του ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει εκτιμηθεί στις αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις οριοθέτησης και πιστωτικών διευκολύνσεων για κάθε συμβάν ξεχωριστά, σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α’ 178).
 
6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 
7. Της υπ’ αρ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).
 
8. Της υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ/3017/Π.Ε./Α321/4.2.2016 απόφασης του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011» (Β΄350).
 
9. Της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ/οικ182/Α321/18.1.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011.» (Β΄251, Β΄418 διόρθωση σφάλματος).
 
10. Της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 5028/Π.Ε./Α321/22.2.2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις.» (Β΄747).
 
11. Της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/23/Α321/9.4.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις.» (Β΄1395).
 
12. Της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 5980/Α321/31.5.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Προθεσμία υποβολής αίτησης, για χορήγηση Έγκρισης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 έως το 2012.» (Β΄2297).

9. Της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ/οικ182/Α321/18.1.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011.» (Β΄251, Β΄418 διόρθωση σφάλματος).
 
10. Της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 5028/Π.Ε./Α321/22.2.2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις.» (Β΄747).
 
11. Της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/23/Α321/9.4.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις.» (Β΄1395).
 
12. Της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 5980/Α321/31.5.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Προθεσμία υποβολής αίτησης, για χορήγηση Έγκρισης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 έως το 2012.» (Β΄2297).
 
Β. Λαμβάνοντας υπόψη:
 
1. Το υπ’ αρ. Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας οικ.10/08.01.2020 έγγραφο, για χορήγηση παράτασης στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των κτηρίων που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές του θέματος.
 
2. Τα υπ’ αρ. Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας 176/27.02.2020, Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας 208/24.02.2020 και Τ.Α.Σ. Ν. Μεσσηνίας 256/03.04.2020 έγγραφα, αναφορικά με το πλήθος των περιπτώσεων που δεν ολοκλήρωσαν τις ανακατασκευές των νέων κτηρίων.
 
3. Το με υπ’ αρ. ΔΝΣα/41121/ΦΝ 456 ε/08.07.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού (υπ΄αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 5227/13.7.2020).
 
και επειδή:
 
 Η οικονομική κρίση και η καθυστέρηση, κατά καιρούς, της καταβολής της δωρεάν κρατικής αρωγής, είχαν ως αποτέλεσμα, ιδιοκτήτες να απωλέσουν τις προθεσμίες για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής και να μην έχουν ολοκληρώσει τις ανακατασκευές των νέων κτηρίων ενώ οι οικοδομικές άδειες είναι σε ισχύ.
 
 Πρέπει να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στα κτίρια από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις.
 
 Προκλήθηκαν καθυστερήσεις στη διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
 
 Οι οικοδομικές άδειες ανέγερσης κτιρίων έχουν παραταθεί με νόμους. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
1. Ορίζουμε καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την 31η Δεκεμβρίου 2020, για χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου που έχει πληγεί από τις φυσικές καταστροφές του θέματος, στις περιπτώσεις που έχουν λήξει οι αντίστοιχες προθεσμίες ή πρόκειται να λήξουν εντός των τασσόμενων, με την παρούσα απόφαση, προθεσμιών, και συγκεκριμένα για:
 
 Χορήγηση έγκρισης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής.

 Χορήγηση β΄ δόσης ή γ΄ δόσης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση με αγορά υπό ανέγερση κτιρίου ή αποπεράτωση κτιρίου.
 
2. Ορίζουμε προθεσμία δύο (2) ετών, από την έκδοση της β΄ δόσης, για την υποβολή αίτησης για χορήγηση γ΄ δόσης στεγαστικής συνδρομής (όπου από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται χορήγηση γ΄ δόσης), εφόσον η αίτηση για β΄ δόση Στεγαστικής Συνδρομής έχει υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.
 
Επισημαίνεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση β’ και γ΄ δόσης Στεγαστικής Συνδρομής, η οικοδομική άδεια του νέου κτηρίου θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
 
Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν εφόσον από τις ισχύουσες αποφάσεις ορίζονται μεταγενέστερες προθεσμίες.
 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησης της.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ