Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Από το πρακτικό 1/2021 τακτικής συνεδριάσεως (δια περιφοράς) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη συνήλθε σήμερα τέσσερις(4) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 13:30μ.μ. μέχρι 14:30μ.μ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σιθωνίας η οποία συνεδρίασε, διά περιφοράς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.3.2020 τευχ. Α), και της υπ’αριθμ.26/13-11-2020) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την υπ’ αρ.961/29-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών
επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Δαλδογιάννης Γεώργιος
2.Παραλίκας Θεοδόσιος
3.Ζέππος Ιωάννης
4.Ζήσιος Βασίλειος
5.Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος
6.Ξανθόπουλος Αθανάσιος
 
AΠΟΝTEΣ:
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
Τα πρακτικά της δια περιφοράς συνεδρίασης τήρησε η Ζαββού Μαρία υπάλληλος του
Δήμου Σιθωνίας.
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
 
Αριθμός Απόφασης: 1 /2021
 
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020»
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης, ανέφερε:
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητας της, η οποία
συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την
παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2020 η οποία έχει ως εξής:
 
ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020, ανά τομέα αρμοδιότητας της, ως εξής:
 
Α. Άδειες καταστημάτων –λειτουργίας μουσικής
i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.
3852/2010, για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά
από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διεξήγαγε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
(Πολεοδομική Υπηρεσία, Αστυνομική Αρχή κλπ) ελέγχους προκειμένου να εξετάσει, εάν η
λειτουργία των καταστημάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις
χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος,
την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών και των
αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, την αισθητική την φυσιογνωμία και τις εν γένει
λειτουργίες της πόλης.
 
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις
επί του θέματος:
ii. Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων
επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου.
 
Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε
ορισμένα καταστήματα, οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης των
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων.
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την ανάκληση ή/και οριστική αφαίρεση των καταστημάτων
που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:
 
1. Απόφαση υπ’αριθ. 9/2020 με θέμα «Αποσφράγιση καταστήματος κ. Τσούφη
Δημητρίου» και αφορά την με αρ. πρωτ. 5975/26-05-2020 αίτηση του κ. Τσούφη
Δημητρίου περί αποσφράγισης της επιχείρησής του CIELO BEACH PC στην Ακτή Ελιάς, διότι
κατατέθηκε η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης για ακύρωσή της. Συνεπώς η εν λόγω
επιχείρηση παύει να υφίσταται. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την
αποσφράγιση της επιχείρησης του κ. Τσούφη Δημητρίου ‘CIELO BEACH PC’, διότι η
επιχείρηση παύει να υφίσταται.
 
2. Απόφαση υπ’αριθ. 12/2020 με θέμα «Αίτηση Τσούφη Δημητρίου για χορήγηση
βεβαίωσης παρέλευσης προθεσμίας» που αφορά την χορήγηση βεβαίωσης παρέλευσης
προθεσμίας σχετικά με την εγκατάσταση τροχήλατου αναψυκτηρίου. Η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Να ζητηθούν διευκρινήσεις από τον αιτούντα για το αν
πρόκειται περί αυτοκινούμενης καντίνας με άδεια κυκλοφορίας ή ρυμουλκούμενου
οχήματος άνευ άδειας κυκλοφορίας .
 
3. Απόφαση υπ’αριθ. 13/2020 με θέμα «Υπόθεση Μαστοραργύρη Ελένης» που αφορά τη
λειτουργία του υπαιθρίου παιδότοπου (αμιγής επιχείρηση) ιδιοκτησίας Μαστοραργύρη
Ελένης στη Σάρτη Χαλκιδικής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ να μην
επιβληθεί ποινή σφράγισης στην επιχείρηση ‘ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ (ΑΜΙΓΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) ιδιοκτησίας Μαστοραργύρη Ελένης στη Σάρτη Χαλκιδικής, διότι έχει επέλθει
στην αρχική της μορφή και άρα δεν υφίσταται πλέον τροποποίηση των υγειονομικών όρων
λειτουργίας του υπαίθριου παιδότοπου.
 
4. Απόφαση υπ’αριθ. 16/2020 με θέμα «Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΙΝΗΤΗΣ
ΚΑΝΤΙΝΑΣ», αφορά την ανάκλησης άδειας λειτουργίας Κινητής Καντίνας ιδιοκτησίας
Καρακιτσάκη Ελένης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την ανάκληση
άδειας λειτουργίας.
5. Απόφαση υπ’αριθ. 20 /2020 με θέμα: « Ανάκληση άδειας λειτουργίας της εταιρίας
«SIELO BEACH E.E.» ιδιοκτησίας κ. Τσούφη Δημητρίου στην Ακτή Ελιάς του Δήμου
Σιθωνίας » σχετικά με την ανάκληση άδειας λειτουργίας της εταιρίας «SIELO BEACH E.E.»
ιδιοκτησίας κ. Τσούφη Δημητρίου που βρίσκεται στην Ακτή Ελιάς . Η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
 
Β. Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής
ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών,
πολεοδομικών
επεμβάσεων,
χρηματοδότησης
προγραμμάτων
ανάπλασης,
ανασυγκρότησης
υποβαθμισμένων
περιοχών,
πολεοδομικής
αναμόρφωσης
προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων,εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και
έγκρισης πολεοδομικών μελετών.
 
1. Απόφαση υπ’αριθ. 2/2020 με θέμα «Ανάκληση της υπ’ αριθμ 23/2019 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.» που αφορά την αίτηση του κ. Κοφτερού Ιωάννη
σχετικά με το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού Παραδείσου του Δήμου Σιθωνίας
Χαλκιδικής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ την ανάκληση της υπ’
αριθ. 23/2019 απόφασης.
 
2. Απόφαση υπ’αριθ. 3/2020 με θέμα «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου παραλίας
Νικήτης» που αφορά την υπ’ αριθμ. 11/2020 απόφαση της Κοινότητας Νικήτης. Η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού
σχεδίου παραλίας Νικήτης όσον αφορά την διαπλάτυνση του κεντρικού δρόμου από τα
φανάρια προς την θάλασσα ενάμιση μέτρο περίπου του δυτικού ορίου του δρόμου στα
όρια του προϋπάρχοντος δρόμου. Όσον αφορά το β’ σκέλος της εισήγησης της Κοινότητας
Νικήτης που αφορά πρόβλεψη χώρου στάθμευσης στις νέες οικοδομικές άδειες
προτείνεται η ψήφιση του εφόσον συνάδει με τις κείμενες διατάξεις περί ΚΟΚ και
παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
 
3. Απόφαση υπ’αριθ. 15 /2020 με θέμα «Παραχώρηση παλαιού κτιρίου Τελωνείου
Σάρτης» Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ να γίνουν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να περιέλθει στο Δήμο Σιθωνίας με παραχώρηση από το
Υπουργείο. Η απόφαση συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
4. Απόφαση υπ’αριθ. 4/2020 με θέμα «Αίτηση του κ. Παπαγγέλη Νικόλαου για την
ανανέωση της άδειας τοποθέτηση ενδεικτικής πινακίδας φαρμακείου στην κοινότητα
Νικήτης». Αφορά την υπ’ αριθμ. 49/2019 απόφαση της Κοινότητας Νικήτης, για την
ανανέωση της άδειας τοποθέτηση ενδεικτικής πινακίδας φαρμακείου. Η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την παραχώρηση εκ νέου χώρου ενός (1) τμ που
καταλάμβανε η ενδεικτική φωτεινή πινακίδα φαρμακείου (σταυρός).
 
5. Απόφαση υπ’αριθ. 7/2020 με θέμα «Αίτηση Ριπία Αναστάσιου» και αφορά την
χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου από ιδιωτικό χώρο. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου.
 
6. Απόφαση υπ’αριθ. 18 /2020 με θέμα «Τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας
στάθμευσης» και αφορά την 57/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου
Νικολάου, σχετικά με τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας
στάθμευσης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την χορήγηση άδειας
τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας στάθμευσης.
 
7. Απόφαση υπ’αριθ. 19 /2020 με θέμα «Αίτηση Δαλδογιάννη Ολυμπίας για
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου» και αφορά την υπ’αριθ. 61/2020 απόφαση του
Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Νικολάου, σχετικά με παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 4
τ.μ. για επαγγελματική δραστηριότητα, εντός του οικισμού Αγίου Νικολάου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την μη παραχώρηση του αιτούμενου χώρου,
διότι ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται για λειτουργία εν ενεργεία περιπτέρου.
 
Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 
1. Απόφαση υπ’αριθ. 1/2020 με θέμα «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής» σύμφωνα με την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ συντάσσει την Έκθεση πεπραγμένων
για το έτος 2019 η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
2. Απόφαση υπ’αριθ.
5/2020 με θέμα «Τροποποίηση των όρων του κανονισμού
λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιθωνίας» Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την «Τροποποίηση των όρων του κανονισμού λειτουργίας των
λαϊκών αγορών του Δήμου Σιθωνίας» . Η απόφαση συζητείται και εγκρίνεται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
 
3. Απόφαση υπ’αριθ. 6/2020 με θέμα «Κόψιμο ή κλάδεμα δέντρων θάμνων και
καλλωπιστικών φυτών που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της κοινότητας Νικήτης»,
που αφορά την υπ’ αριθμ. 48/2019 απόφαση της Κοινότητας Νικήτης. Η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ να κοπούν ή κλαδευτούν δέντρα, θάμνοι και
καλλωπιστικά φυτά που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της κοινότητας Νικήτης.
 
4. Απόφαση υπ’αριθ. 8/2020 με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση» αρ.
πρωτ. 221858/7-5-2020 έγγραφο της Π.Κ.Μ με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης για
δημοσίευση» και προτείνει την αναβολή της συζήτησης του θέματος για περισσότερες
διευκρινήσεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ την αναβολή του θέματος
 
5. Απόφαση υπ’αριθ. 11 /2020 με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση
φακέλου ΜΠΕ» . ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφάσισε να αποσταλεί το θέμα για συζήτηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο
 
6. Απόφαση υπ’αριθ. 14 /2020 με θέμα «Κυκλοφοριακή μελέτη εντός Δ.Δ. Νικήτης»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την πρόταση της κυκλοφοριακής μελέτης με
παρατηρήσεις.
 
7. Απόφαση υπ’αριθ. 17 /2020 με θέμα «Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών
Αγορών του Δήμου Σιθωνίας , σύμφωνα με την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε τον κανονισμό
λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Σιθωνίας. Η απόφαση συζητείται και εγκρίνεται από
το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
8. Απόφαση υπ’αριθ. 21 /2020 με θέμα «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» . Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ την τροποποίηση του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ» .
 
Η απόφαση συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς
συζήτηση και έγκριση.
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζέππος Ιωάννης ψήφισε λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2021.
 
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
 
Ο Πρόεδρος
 
Υπογραφές
 
Τα μέλη
 
Υπογραφή
 
Ακριβές Απόσπασμα
 
Ο Πρόεδρος
Δαλδογιάννης Γεώργιος