Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 8


  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νικήτη  12/01/2011
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ    Αριθμ. πρωτ: 288
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ      Αριθ.Αποφ.:08
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                     
Ταχ.Δ/νση :63088 Νικήτη                                                              
Πληροφορίες : Δήμαρχος
Τηλ: 2375350100
Fax: 2375023244
                                                               

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 τον Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.1649/1986 (Φ.Ε.Κ. 149 Α’), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 11 αυτού.
3. Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. 9362 (Φ.Ε.Κ. 561/5.6.2006 τεύχος Β’)
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
5. Τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας ( Φ.Ε.Κ 471 Β’/01-04-1999’), από τον οποίο προβλέπεται θέση Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.
6. Τη βεβαίωση με αριθμ.290/12/01/2011 του Δήμαρχου Σιθωνίας, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για τη μισθοδοσία του Δικηγόρου.
7. Την υπ’αριθμ. 2/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την προκήρυξη πλήρωσης μιας οργανικής θέσης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία, κατά τις διατάξεις του αρ.11 παρ.1 του Ν.1649/1986.
8. Τη με αριθ.753/28-1-2010προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου στο Δήμο μας.
9. Το από 24-3-2010  πρακτικό συνεδρίασης την Πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής του Δικηγόρου, σύμφωνα με την οποία έγινε η αξιολόγηση του υποψηφίου και κρίθηκε κατάλληλος για την υπό κατάληψη θέση.
10. Το γεγονός ότι ο παραπάνω υποψήφιος κατέθεσε όλα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά και συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για το διορισμό του.


Αποφασίζουμε

Προσλαμβάνουμε το Δικηγόρο παρ’ εφέταις κ. Δημήτριο Κόκκινο του Ιωάννη και της Μαρίας, σε οργανική θέση Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και πάγια αντιμισθία στο Δήμο Σιθωνίας.
Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η κάλυψη των γενικών αναγκών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας και των ΝΠΔΔ αυτού και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Σιθωνίας και των ΝΠΔΔ του Δήμου ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’αριθ.753/28-1-2010 προκήρυξης και της με αριθμ.2/2010 απόφασης Δ.Σ. για την πλήρωση της θέσης.
Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 13.000,00€, για τις Τακτικές αποδοχές και 2.570,00€ για τις εργοδοτικές εισφορές η  οποία βαρύνει τους K.Α. 6117.001 και 006053 αντίστοιχα Προϋπολογισμού του Δήμου  οικονομικού έτους 2010 όπου τα ποσά υπολογίζονται με τη μέθοδο των δωδεκατημορίων.

 


    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ