Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 76

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νικήτη 
 13/5/2011

                 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

      ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Αριθμός Πρωτ: -6450-

                                                             Αριθμός Απόφασης : 76

                           

Ταχ.
Δ/νση   :630 88 Νικήτη

Πληροφορίες:
Κωνσταντίνος Βατιάνης  

Τηλέφωνο    :2375350111                                                   

FAX:2375023244

 

ΘΕΜΑ: «Εξουσιοδότηση
υπογραφών»

 

          Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου  Σιθωνίας

Έχοντας
υπόψη:

1.Τις διατάξεις
του άρθρου 88 του Ν.3463/2006

2. Την ανάγκη
εύρυθμης  λειτουργίας του Δήμου.

3.Την ανάγκη
άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών και δημοτών μας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

Αναθέτουμε στους κάτωθι μόνιμους υπαλλήλους του
Δήμου Σιθωνίας την υπογραφή των παρακάτω βεβαιώσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών
κλπ:

 

1)Τον Κρικελίκο Ιωακείμ του Ιωάννη

 

·        
Πάσης
φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν την προσωπική και οικογενειακή
κατάσταση των δημοτών και που προκύπτουν από τα δημοτολόγια και μητρώα αρρένων.

·        
Βεβαιώσεων
εκλογικής χρήσης.

·        
Θεώρηση
γνησίου υπογραφών.

·        
Επικύρωση
αντιγράφων, φωτοαντιγράφων,  καθώς και
των ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται στο αρχείο του κάθε Δημοτικού
Διαμερίσματος.

·        
Βεβαιώσεις
Προϋπηρεσίας Προσωπικού.

 

2) Την Καραδήμου
Δήμητρα
του Ιωακείμ, και Αναγνωστάρα Ιωάννη του Πέτρου

 

·        
Πάσης
φύσεως βεβαιώσεις τεχνικού περιεχομένου.

·        
Θεώρηση
γνησίου υπογραφών.

·        
Επικύρωση
αντιγράφων, φωτοαντιγράφων.

 

 

 

                                                                       
  Ο Δ Η Μ
Α Ρ Χ Ο Σ                                                                            

           

                                                                         ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κοινοποιείται:                      

1.Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης

Ν.Χαλκιδικής