Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Νικήτη   11 Ιανουαρίου 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
      ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Αριθμός Πρωτ:  268 
                                                  Αριθμός Απόφασης : 07
                          
Ταχ. Δ/νση   :630 88 Νικήτη
Πληροφορίες: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τηλέφωνο    :2375350111          
FAX:2375023244

ΘΕΜΑ: «Εξουσιοδότηση υπογραφών»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου  Σιθωνίας
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006
2. Την ανάγκη εύρυθμης  λειτουργίας του Δήμου.
3.Την ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών και δημοτών μας,
5.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτουμε τους Υπαλλήλους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας: 1) Νέου Μαρμαρά Χρήστο Γκιζγκή του Θεοφάνη, 2) Αγίου Νικολάου Γρηγοριάδου Αναστασία του Νικολάου,3) Συκιάς την Κοκκώνη Μαρία του Αθανασίου, 4) Μεταγγιτσίου Παπαστόϊκο Δημήτριο του Χρήστου, την υπογραφή των παρακάτω πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, εγγράφων κλπ. ήτοι:
• Πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση των δημοτών και που προκύπτουν από τα δημοτολόγια και μητρώα αρρένων.
• Βεβαιώσεων εκλογικής χρήσης.
• Θεώρηση γνησίου υπογραφών.
• Επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων,  καθώς και των ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται στο αρχείο του κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος.

                                                                          Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ        
 
                                                       ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κοινοποιείται:  
1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης
Ν.Χαλκιδικής
2. Χρήστο Γκιζγκή Ν.Μαρμαρά
3.Παπαστόϊκο Δημήτριο Μεταγγίτσι
4.Γρηγοριάδου Αναστασία Άγιο    Νικόλαο
5.Κοκκώνη Μαρία του Αθανασίου