Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                              Νικήτη, 14/04/2011

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                          Αριθμ.
Πρωτ.:5209

630 88 ΝΙΚΗΤΗ                                                                           

 

 

 

Αριθμός Απόφασης.:63/2011

 

ΘΕΜΑ:  Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ» στων ΓΚΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΣΙΑ Ε Ε (αντικατάσταση
λόγω μεταβίβασης)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

Έχοντας
υπόψη:

1)      
Το Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τόμος Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης».

2)      
Τις διατάξεις
του άρθου 80 και 81 ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α/2006)

«Κύρωση του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων».

      3) 
Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 και 8 παρ.της Α1β/8577/83             

            Υγειονομικής Διάταξης.

      4) 
Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46/τ.α/1979) «Περί των όρων

            λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως
οινοπνευματωδών ποτών και

            κέντρων διασκέδασης ‘όπως
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.213/89, 

            457/90, 282/98, 257/01, 264/03.

      5) 
Την αριθμ.: 3471/30-3-011 αίτηση των 
ΓΚΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΣΙΑ

            Ε.Ε.

      6) 
Την αριθμ.: 946/22-04-2002 άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας

            Καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ στων Γκέτσο
Νικόλαο του Γεωργίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ» στων ΓΚΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ
ΣΙΑ Ε Ε, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Νικήτης, του Δήμου Σιθωνίας.

Το
κατάστημα θα λειτουργήσει στους ίδιους ακριβώς χώρους που όριζε η προηγούμενη
άδεια και για τα είδη που κάλυπτε αυτή. 
Κάθε αλλαγή των χώρων, προσθήκη πωλουμένων ειδών κ.λ.π. απαγορεύεται.

 

                                                                 
                  Ο Δήμαρχος

Κοινοποίηση

1)    
Δ/νση Υγείας

2)    
Α.Τ. Αγίου
Νικολάου

3)    
Δ.Ο.Υ.
Πολυγύρου                                   
ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ