Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 61

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                              Νικήτη, 14/04/2011

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                          Αριθμ.
Πρωτ.:5207

630 88 ΝΙΚΗΤΗ                                                                           

 

 

 

Αριθμός Απόφασης.:61/2011

 

ΘΕΜΑ:  Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ»,στον Μαλλίνη Ιωάννη του
Γρηγορίου.(αντικατάσταση λόγω μεταβίβασης).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1)      
Το Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τόμος Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης».

2)      
Τις διατάξεις
του άρθου 80 και 81 ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α/2006)

«Κύρωση του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων».

      3) 
Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 και 8 παρ.της Α1β/8577/83             

            Υγειονομικής Διάταξης.

      4) 
Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46/τ.α/1979) «Περί των όρων

            λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως
οινοπνευματωδών ποτών και

            κέντρων διασκέδασης ‘όπως
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.213/89, 

            457/90, 282/98, 257/01, 264/03.

      5) Την αριθμ.: 3123/22-03-2011αίτηση του Χαχούτα
Μαυρουδή του

           Δημητρίου.

      6) 
Την αριθμ.: 9190/25-09-2008  άδεια
ιδρύσεως και λετουργίας   

            Καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΙΤΣΑΡΙΑ»,στην  

            Μαρίνου Στυλιανή του Γρηγορίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ»,στον Μαλλίνη
Ιωάννη του Γρηγορίου,που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά, του Δήμου Σιθωνίας.

Το
κατάστημα θα λειτουργήσει στους ίδιους ακριβώς χώρους που όριζε η προηγούμενη
άδεια και για τα είδη που κάλυπτε αυτή. 
Κάθε αλλαγή των χώρων, προσθήκη πωλουμένων ειδών κ.λ.π. απαγορεύεται.

 

                                                                                   
Ο Δήμαρχος

Κοινοποίηση

1)    
Δ/νση Υγείας

2)    
Α.Τ. Αγίου
Νικολάου

3)    
Δ.Ο.Υ.
Πολυγύρου                                  
 ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ