Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 6


            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νικήτη   25/01/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ                        Αριθμός Πρωτ:221 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                          Αριθμός Απόφασης:   6/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                  
Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη          
Τηλέφωνο:(23753)50100          
FAX:(23750)23244


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

Έχοντας υπόψη
 την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)
 το άρθρο 254 του ν. 3852/10
 την παρ.10  περίπτ. κ΄ του άρθρου 18 του N. 3870/2010
 τις αριθ. 64/14.10.2009, 9/2010,  του υπηρεσιακού συμβουλίου με τις οποίες ορίζονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των συνενούμενων δήμων Σιθωνίας, Τορώνης αντίστοιχα.
 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 48/οικ. 74571/28.12.2010
 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 45/οικ. 74300/28.12.2010
 τους ΟΕΥ των συνενούμενων Δήμων όπως τροποποιήθηκαν ισχύουν έως την 31/12/2010

Αποφασίζουμε
Α. Ορίζονται προϊστάμενοι των κάτωθι ομοειδών υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας , έως την επιλογή προϊσταμένων από τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησής τους, με τη διαδικασία και τα κριτήρια του ν. 3839/2010, οι εξής:

1. Ορίζεται προϊστάμενος του τμήματος Οικονομικού του Δήμου Σιθωνίας, ο Αναγνωστάρας Ιωάννης του Πέτρου, προϊστάμενος Οικονομικού.

2. Ορίζεται προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικού του Δήμου Σιθωνίας , ο Κρικελίκος Ιωακείμ του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών με Α΄βαθμό.

 


Β. Οι αντίστοιχοι προϊστάμενοι των ομοειδών τμημάτων της  Δημοτικής  Ενότητας Τορώνης 

1) κα. Κοκκώνη Διάκου Μαρία, κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Α΄ το τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
Η παραπάνω θα συνεχίσει να είναι προϊστάμενος μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων από τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια, μέχρι τότε δε, θα έχει αρμοδιότητα συνυπογραφής (εφόσον αφορούν την αντίστοιχη δημοτική ενότητα) εγγράφων με τελικό υπογράφοντα τους οριζόμενους με την παρούσα Προϊσταμένους.


Γ. Οι αρμοδιότητες και το έργο κάθε Προϊσταμένου υπηρεσιακής μονάδας που ορίζεται με την παρούσα συμπίπτει με αυτές των αντίστοιχων ομοειδών υπηρεσιών που καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας και του καταργηθέντος Δήμου Τορώνης, έως τη ψήφιση του ΟΕΥ του Δήμου Σιθωνίας .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


           Τζίτζιος Τρ. Ιωάννη