Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 53

ΕΛΛΗΝIΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νικήτη 04/04/2011             

ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
                                                    Αριθμός
Πρωτ:
-3739-

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                              Αριθμός Αποφ:53/2011

                                                                       

 Ταχ. Δ/νση   :630 88 Νικήτη

 Τηλέφωνο   
: (23753) 50100                                                 

 FAX               : (23750) 23-244

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Τριμελούς
Επιτροπής»

 

 

Α Π
Ο Φ Α Σ Η

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

Έχοντας
υπόψη:

 

1.    Το Ν.1361/83

2.    Την αριθμ.242344/27-3-1992 εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας Δ/νση Αλιείας
Τμήμα 2ο

3.    Το Ν.2538/1997 άρθρο 51

4.    Το Π.Δ. 254/2005

5.    Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς επιτροπής πιστοποίησης επαγγελματικής
ιδιότητας των αλιέων του Δήμου Σιθωνίας.


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Συγκροτεί κατά περίπτωση τριμελή επιτροπή πιστοποίησης επαγγελματικής ιδιότητας
των αλιέων αποτελούμενη από τους παρακάτω:

1.   
Ψηλογιάννη Γεώργιο, Αντιδήμαρχος Δήμου Σιθωνίας

2.   
Παρδάλη Γεώργιο, Πρόεδρο Αγροτικού Συνεταιρισμού
Αγ.Νικολάου

3.   
Καρρά Κωνσταντίνο, μέλος του  Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγ.Νικολάου

 

 

 

 

                                                                                   Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

    ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗ