Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                     Νικήτη     23/03/2011
                                                                                     Αριθ. Απόφ.: -47-
                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: -3173-

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη
1.    Την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)
2.    Την παρ. 9 άρθρο 163 Ν. 3584/07.
3.    Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ 55 Αρ. Πρωτ. 74802/29-12-2010
4.    Την ανάγκη πρόσληψης επιστημονικού συνεργάτη  για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών.
5.    Την υπ.αριθμ. 246/011-01-2011 δημόσια γνωστοποίηση στην εφημερίδα «Τύπος της Χαλκιδικής» στις 12-01-2011 πλήρωσης θέσης επιστημονικού συνεργάτη.
6.    Την υπ.αριθμ. 403/14-01-2011 αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά του κ. Δημητρίου Καραμπατάκη, από την οποία προκύπτει ότι ο ανωτέρω υποψήφιος πληρεί τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Προσλαμβάνουμε τον Δημήτριο Καραμπατάκη του Αθανασίου ως επιστημονικό συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
   Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
   Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Β. Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού, ύψους 35.000 € περίπου, θα καλυφθεί για το έτος 2011 από τους ΚΑ 02.00.631 και ΚΑ 02.00.653 του προϋπολογισμού του Δήμου.
     Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη.

      Ο Δήμαρχος

 
                                Ιωάννης Τρ. Τζίτζιος