Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νικήτη 
  15-03-2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Αριθμός Πρωτ:  -2771-

                                                             Αριθμός Απόφασης : 45/2011

                           

Ταχ.
Δ/νση   :630 88 Νικήτη

Πληροφορίες:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τηλέφωνο    :2375350111                                                   

FAX:2375023244

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εφαρμογής
Εγχειριδίου Διαδικασιών»

 

Α
Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου  Σιθωνίας

Έχοντας
υπόψη:

1.Την υπ’αριθμ.22867/ΕΥΘΥ984 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω­νι­στι­κό­τητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ, Τεύχος β’
792/8-06-2010, «Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής επάρκειας των
δικαιούχων της περιόδου 2007-2013».

2.Την υποβολή αίτησης επιβεβαίωσης
Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α και Β του Δ.Σιθωνίας από την Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα­κε­δο­νίας Θράκης.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την
Εφαρμογή του  Εγχειριδίου Δι­α­δι­κα­σιών
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, όπως
αυτό αναφέρεται στην υποβολή επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α και
Β του Δ.Σιθωνίας.

 

 

                                                                       
       Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ                                                                                   

 

                                                                                  ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ