Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νικήτη 
  15-03-2011

   ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

                  ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Αριθμός Πρωτ:  -2772-

                                                             Αριθμός Απόφασης : 44/2011

                           

Ταχ.
Δ/νση   :630 88 Νικήτη

Πληροφορίες:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τηλέφωνο    :2375350111                                                   

FAX:2375023244

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής
προσωπικού, ανάθεσης καθηκόντων / αρμοδιοτήτων και λειτουργικού οργανογράμματος
Δ.Σιθωνίας»

 

 

Α
Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου  Σιθωνίας

Έχοντας
υπόψη:

1.Την υπ’αριθμ.22867/ΕΥΘΥ984 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι­στικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ, Τεύχος β’ 792/8-06-2010,
«Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της
περιόδου 2007-2013».

2.Την υποβολή αίτησης επιβεβαίωσης
Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α και Β του Δ.Σιθωνίας  από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

1.    
Την κατανομή προσωπικού, ανάθεσης καθηκόντων / αρμοδιοτήτων όπως
αναλυτικά αναφέρεται ακολούθως:

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ/Η

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ /ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κρικελίκος
Ιωακείμ (ΔΕ1/Α)

Κοκκώνη
Μαρία (ΔΕ1/Α)

Καραδήμου
Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Αναγνωστάρας  Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

 

Υπεύθυνος
Προγραμματισμού, ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες  και τα καθήκοντα που προκύπτουν από τις
απαιτήσεις για τον Προγραμματισμό των έργων.

 

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Παπαζαχαρίας Αρίστος (ΠΕ3/Δ)

Γκιζγκής Χρήστος (ΔΕ1/Α)

Σχεδιασμός
και ωρίμανσης έργων , Διαδικασίες για τη σύναψη των συμβάσεων έργων,
Παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου των έργων (τεχνικών έργων
και μελετών),Σχεδιασμός –προγραμματισμός των απαιτούμενων μελετών

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Αναγνωστάρας  Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

Γκιζγκής Χρήστος (ΔΕ1/Α)

Σχεδιασμός
και ωρίμανση προμηθειών και Υπηρεσιών.

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Αναγνωστάρας  Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

Γκιζγκής Χρήστος (ΔΕ1/Α)

Διαδικασίες
για τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών

Κρικελίκος Ιωακείμ (ΔΕ1/Α)

Οικονομική
Διαχείριση του Δήμου

Κοτσάκη Δώρα (ΤΕ17/Δ)

Ταμίας
, Τήρηση λογιστικού συστήματος /σχεδίου, πληρωμές

Κρικελίκος
Ιωακείμ (ΔΕ1/Α)

Κοκκώνη
Μαρία (ΔΕ1/Α)

Καραδήμου
Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Αναγνωστάρας  Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

Κατάρτιση
ετήσιου προγράμματος

Κρικελίκος
Ιωακείμ (ΔΕ1/Α)

Κοκκώνη
Μαρία (ΔΕ1/Α)

Καραδήμου
Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Αναγνωστάρας 
Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

Επανεξέταση
ετήσιου προγράμματος και πιθανής αναθεώ­ρη­σής του.

Αναγνωστάρας
Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

Παπαζαχαρίας Αρίστος (ΠΕ3/Δ)

Ζερβοπούλου Αναστασία (ΔΕ2)

Διασφάλιση
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων – κυριότητας και­νή­των κ.ά.

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Αναγνωστάρας
Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

Παπαζαχαρίας Αρίστος (ΠΕ3/Δ)

Κρικελίκος Ιωακείμ (ΔΕ1/Α)

Μάντσιος Ιωάννης (ΠΕ1/Γ)

Προετοιμασία
και διενέργεια διαγωνισμού, Αξιολόγηση προσφορών/ ωφελουμένων, Χειρισμός
ενστάσεων, Διαδικασία υπογραφής σύμβασης 
/επιλογής ωφελουμένων και ολο­κλή­ρωσης διαγωνισμού , Σχέδιο
υλοποίησης έργου, Έλεγχος προόδου του έργου και παρακολούθηση
χρονοδιαγράμματος, Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών (τροποποιήσεις συμ­βά­σεων,
τεχνικών δελτίων κ.α.), Διαχείριση ποιότητας τε­χνικών έργων (μετρήσεις,
έλεγχοι υλικών κ.α.), Διαχείριση εγγράφων, Διαδικασία πιστοποίησης φυσικού
αντικειμένου, Διαδικασία ε­λέγχου τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου,
Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και αναφορών, Επικοινωνία και ενημέ­ρω­ση
διαχειριστικής αρχής.

Κρικελίκος Ιωακείμ (ΔΕ1/Α)

Γκιζγκής
Χρήστος (ΔΕ1/Α)

Αναγνωστάρας
Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

Παπαζαχαρίας Αρίστος (ΠΕ3/Δ)

 

Διαδικασίες
τήρησης υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενου έργου (τήρηση ξεχωριστής λογιστικής
μερίδας ανά συγχρηματοδοτούμενη πράξη, καθορισμός επιλέξιμων δαπανών κ.α.), Παρακολούθηση
της ισχύουσας νομοθεσίας, Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και
υλοποίηση του έργου.

Η
νομική κάλυψη του Δήμου, ειδικά για τα συγχρηματο­δο­τούμενα έργα, θα
επιτευχθεί με την πρόσληψη δικηγόρου για γνωμοδοτήσεις, συμβουλές, αντίκρουση
προσφυγών κ.τ.λ., όπως προβλέπει ο Κ.Δ.Κ., ο οποίος οφείλει να γνωμοδοτεί για
τα ανακύπτοντα ζητήματα στους χρόνους που θα ζητηθούν από τις Υπηρεσίες του
Δήμου ή να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες.

 

Παροχή
νομικής υποστήριξης

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Παπαζαχαρίας Αριστός (ΠΕ3/Δ)

 

Υπεύθυνος
για την καταγραφή της νομοθεσίας, νομολογίας, προτύπων τευχών, βάσεις
δεδομένων κ.λπ και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων

 

Η τεχνική υποστήριξη ανατίθεται με σύμβαση σε
εξωτερικό φορέα και συγκεκριμένα στον κ.Κατσώνη Γεώργιο

2.     
Τη διαμόρφωση του λειτουργικού Οργανογράμματος του Δήμου όπως αναλυτικά
αναφέρεται ακολούθως:

 

 

 

                                                                       
           Ο
Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ                                                                               

                                                                              ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ