Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 4

      
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
             ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Νικήτη 10 Ιανουαρίου 2011                          
                                                                                 Αρ. Πρωτ.:147
Α/Α Απόφασης :    4  /2011
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη
1.      Τη διάταξη της παρ 9 άρθρο 163 Ν. 3584/07
2.      Το ΦΕΚ αριθ. 259/18-6-2009  στο οποίο δημοσιεύτηκε η πρόσληψη της  Καλημέρη Αικατερίνη του Σταματίου  , ως ειδικού συνεργάτη  για την επικουρία του Δημάρχου
3.      Τη βεβαίωση αριθ. 8151/31-12-2010 της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2010 και την υποχρεωτική πρόβλεψη των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Τη διατήρηση της Καλημέρη Αικατερίνης του Σταματίου για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα λειτουργίας που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, θα είναι αρμόδια για την τήρηση διαφόρων φακέλων και θα συμμετάσχει ενεργά  σε οποιοδήποτε θέμα παίρνει εντολή από τον Δήμαρχο του Δήμου Σιθωνίας ,κο Τζίτζιο Ιωάννη .
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 10/07/2009 υπογεγραμμένη ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με την οποία έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.
Β. Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού ύψους 32.000 €, θα καλυφθεί για το έτος 2011 ως εξής: 
α. από τα δωδεκατημόρια των ΚΑ 02.00.6031.01 & 02.00.6053  του προϋπολογισμού του έτους 2010 του Δήμου Τορώνης  έως την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2011, το αργότερο έως 31/03/2011, σύμφωνα με  τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10.
β. Για το εναπομείναν χρονικό διάστημα από τον ενιαίο προϋπολογισμό έτους 2011 του νέου Δήμου Σιθωνίας , στον οποίο θα προβλεφθούν οι ανάλογες πιστώσεις. 
Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου συνολικού ποσού περίπου 32.000€ ετησίως.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΟΣ


 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης
                        Ν. Χαλκιδικής 
         Τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού