Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Νικήτη 02.03.2011
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                      Αριθμός Πρωτ:2255
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ               Αρ. Απόφασης:36
                               
 Ταχ. Δ/νση   :630 88 Νικήτη
 Τηλέφωνο    : (2375350100)                  
 FAX         : (23750) 23244

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Υπηρεσίας Δημοτολογίων , Μητρώου Αρρένων & Εκλογικών Καταλόγων του Δήμου Σιθωνίας  Χαλκιδικής.

                                                Α Π Ο Φ Α Σ Η
                                          Ο Δήμαρχος Σιθωνίας
Έχοντας υπόψη :
   1.Τις διατάξεις της παρ.49 του άρθρου 1 κεφ. Α ΄του Ν.3852/2010 {ΦΕΚ 87 Α} « Πρόγραμμα Καλλικράτης» , σύμφωνα με τις οποίες συγκροτήθηκε ο Δήμος Σιθωνίας , αποτελούμενος από τον Δήμο Τορώνης που καταργείται.
2. Την υπ.αριθ. 43/Φ.127080/56763/14.12.2010 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Α & ΗΛ.Δ/ΣΗΣ. 
3. Την υπ.αριθ.9/2011 απόφαση του Δημάρχου Σιθωνίας « Κατάρτιση του Νέου Ενιαίου Δημοτολογίου του Δήμου Σιθωνίας».
4. Τον γεγονός ότι στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου και στις Τοπικές κοινότητες , λειτουργεί με μηχανογραφικό σύστημα { on line } με το ενιαίο Δημοτολόγιο του Δήμου Σιθωνίας .

                                         Α π ο φ α σ ι ζ ε ι
Καθορίζει τη Λειτουργία της Υπηρεσίας Δημοτολογίων & Εκλογικών καταλόγων του Δήμου Σιθωνίας ως εξής:
Α} Από τις Δημοτικές ενότητες Νικήτης , Αγίου Νικολάου, Νέου Μαρμαρά , Συκιάς και από τις Τοπικές Κοινότητες Μεταγγιτσίου και Σάρτης προσωρινά και μέχρι έκδοσης νέας απόφασης θα εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες.
1} Έκδοση πιστοποιητικών , αποφάσεων δημοτολογίων για παντός τύπου μεταβολών , βεβαιώσεων και διαβιβαστικών εγγράφων κάθε τύπου που αφορούν Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων.
2} Διεκπεραίωση αιτήσεων ΚΕΠ και αυτεπάγγελτων αναζητήσεων υπηρεσιών.
3} Έκδοση βεβαίωσης κατοικίας για κάθε χρήση.
4} Συγκέντρωση και διεκπεραίωση αιτήσεων & δικαιολογητικών για τις νέες ΟΜ λόγω μεταδημότευσης , γάμου κ.λ.π.
5} Διορθώσεις – Μεταβολές στοιχείων Δημοτολογίου και έκδοση σχετικής απόφασης .
6} Σύνταξη Μητρώου Αρρένων ( γεν. έτους 2010) και στρατολογικών πινάκων.
7} Διεκπεραίωση και καταχώρηση μεταβολών στα μητρώα αρρένων των ετών μέχρι 31/12/2011
8} Συγκέντρωση δικαιολογητικών και διεκπεράιωση υποθέσεων που αφορούν στην Ιθαγένεια (παλιννοστούντων , αλλοδαπών , πολιτογράφησης ).
9} Παραλαβή δικαιολογητικών για μεταβολές που αφορούν στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και παροχή στοιχείων , από το αρχείο , στις εκλογικές αναθεωρήσεις.
10} Διαχείριση των αρχείων των παραπάνω υπηρεσιών.
Γενικά θα πρέπει να εξαντλείται κάθε περιθώριο προκειμένου οι πολίτες να εξυπηρετούνται από την πλησιέστερη στην κατοικία της Δημοτικής Ενότητας, ώστε να αποφεύγονται η ταλαιπωρία και η άσκοπη μετακίνησης.
Β} Από την έδρα του Δήμου Σιθωνίας θα εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες .
1} Η τήρηση του νέου Δημοτολογίου και η δημιουργία νέων οικογενειακών μερίδων από 01/01/2011 και εφεξής του Ενιαίου Δήμου Σιθωνίας .
2} Η σύνταξη του νέου Ενιαίου Μητρώου Αρρένων ( γεννηθέντων από το έτος 2011 και αφεξής ).
3} Η έκδοση της βεβαίωσης κατοικίας του Δήμου Σιθωνίας .
4} Η σύνταξη των Ενιαίου Εκλογικού Καταλόγου καθώς και των διμήνων αναθεωρήσεων του Δήμου Σιθωνίας.
5} Η υποβολή και διεκπεραίωση , των κοινοτικών εκλογέων καθώς και των ομογενών & υπηκόων τρίτων χωρών .
6} Οι πρόσθετες αρμοδιότητες { από πρώην Νομαρχία } που αφορούν στην πρόσληψη , αλλαγή ή εξελληνισμό επωνύμου και στην πρόσληψη πατρωνύμου , μητρωνύμου τέκνων.
7} Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο Α της παρούσης και αφορούν στην Δημοτική Ενότητα Νικήτης , για  τα αρχεία των ετώνμέχρι 31-12-2010.

Κοινοποίηση :
1 . Δημοτικές Κοινότητες
Τοπικές Κοινότητες
Δήμου Σιθωνίας
                                                                             Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

                                                                       ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ