Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Νικήτη
18/02/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ                     Αριθμός
Πρωτ: 1790

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                      Αριθμός
Απόφασης Δημάρχου:
33/2011   

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                           

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:630 88 Νικήτη

Τηλέφωνο: 2375350100                                   

 FAX:2375023244

 

ΘΕΜΑ: Μονιμοποίηση του τακτικού  υπαλλήλου του Δήμου Σιθωνίας του Νομού
Χαλκιδικής Βαφείδη Τιμολέων του Νικολάου 
Κλάδου ΥΕ 16 με  Ε΄Βαθμό

                                                

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο
Δήμαρχος Σιθωνίας Χαλκιδικής

‘Εχοντας
υπόψη:

1.
Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3584/2007  

2.
Τον ΟΕΥ του Δήμου Σιθωνίας ΦΕΚ 471Β’/01.04.1999 με τις τροποποιήσεις αυτού

3.Τα στοιχεία του ατομικού- υπηρεσιακού φακέλου
του υπαλλήλου από τα οποία προκύπτει ότι:

·        
Διορίστηκε
ως τακτικός υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής σε κενή οργανική θέση
του κλάδου ΥΕ16με βαθμό Ε΄ με την υπ’ αριθμό 54/06.08.2008  απόφαση Δημάρχου που εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμό 6635/02.09.2008  απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περίληψη της οποίας
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  852/12.09.2008
τεύχος Γ ΝΠΔΔ , αριθμός 1666 Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 

·        
Ορκίσθηκε
εγκαταστάθηκε και ανέλαβε υπηρεσία στο Δήμο Σιθωνίας ως τακτικός υπάλληλος την 15
Οκτωβρίου 2008

·        
Την  15 Οκτωβρίου 2010  συμπλήρωσε την διετή δοκιμαστική υπηρεσία ως
τακτικός υπάλληλος

·        
Δεν
έλαβε κανονική ή αναρρωτική άδεια χωρίς αποδοχές ή άδεια άνευ αποδοχών δεν έχει
επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική ευθύνη ,δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του
πειθαρχική δίωξη ούτε έχει εκδοθεί σχετικό πόρισμα επί ένορκης διοικητικής
εξέτασης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Μονιμοποιεί τον υπάλληλο του Δήμου Σιθωνίας Νομού
Χαλκιδικής Βαφείδης Τιμολέων του Νικολάου  σε κενή οργανική θέση τακτικού προσωπικού του κλάδου
 ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων  με βαθμό Δ’
του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας από την 15 Οκτωβρίου 2010  ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε την διετή
δοκιμαστική υπηρεσία ως τακτικός υπάλληλος

 

Με την απόφασή μας αυτή δεν προκαλείται οικονομική
επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Σιθωνίας για το τρέχον
αλλά και για τα επόμενα οικονομικά έτη 

 

 

 

                                                    Ο  Δ Η Μ Α Ρ
Χ Ο Σ

Κοινοποίηση:

1.Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΠΟΛΥΓΥΡΟ
ΤΚ63100

2.Ατομικό
Φάκελο Υπαλλήλου 

3.Ενδιαφερόμενο
Ενταύθα                                      ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ