Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 286/2011

                       

                                                                                

                                                      
  

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για
τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Eκπαίδευσης
Δήμου Σιθωνίας
στο πλαίσιο της
εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 6 παρ.1 του
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

β) το άρθρο 90 του
Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’/2005).

2. τις περιπτ.δ’ και θ’ του
άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος
των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.

3.         Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα
Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

1. Συγκροτούμε στις Σχολικές
Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε),
αποτελούμενη από τρία (3) μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

2. Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση
των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας
που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και
λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η
δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό
Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων
στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των
σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε
ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά,
διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα,
ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

3.         Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας
και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

4.         Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:

4.1 Καραδήμου Δήμητρα , υπάλληλος
ΤΕ3 Πολιτικών Δομικών Έργων, Συντονιστής, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2375350113-
6944456153, e-mail: dimkaradimou@yahoo.gr), με αναπληρωτή τον Αναγνωστάρα
Ιωάννη με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2375350115 e-mail: dimsithonias@hal.forthnet.gr)

4.2 Χολογγούνη Αθανασία, μόνιμος
υπάλληλος, μέλος, με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 2375350105 – 6989624550, e-mail: mmnasia@yahoo.gr), με αναπληρωτή τον Παπαζαχαρία Αρίστο με στοιχεία επικοινωνίας:
(τηλ: 2375350117- 6986644224,

e-mail: dimsithonias@hal.forthnet.gr)

4.3 Κοτσάκη Θεοδώρα, υπάλληλος ΤΕ17
Λογιστών μέλος, με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 2375350112-6973010486, e-mail: kotsakidora@hotmail.com), με αναπληρωτή την Χαλκιά Κυριακή με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2375350118- e-mail: dimsithonias@hal.forthnet.gr)

 

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Στοιχεία υπεύθυνου  Αντιδημάρχου:

Ντέμπλας Κυπαρίσσης

Τηλ. 2375 350 107

Κιν. 6943 079 251

Email: ntemplas@gmail.com

 

 

 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                                                ΤΖΙΤΖΙΟΣ
ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ