Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Νικήτη
31.01.2011


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                      Αριθμός Πρωτ:1430


ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
              
Αρ. Απόφασης: 21                                                                 


 Ταχ.
Δ/νση   :630 88 Νικήτη


 Πληροφορίες: Δήμαρχος  


 Τηλέφωνο   
: (2375350100)                             FAX           : (23750)
23244 ΘΕΜΑ:
« Περί τέλεσης Πολιτικού γάμου.»                                                
Α Π Ο Φ Α Σ Η                                          Ο
Δήμαρχος ΣιθωνίαςΈχοντας υπόψη :   1.Τις διατάξεις του Ν.1250/1982 « Για την
καθιέρωση Πολιτικού γάμου»   2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 391/1982 «Για τη
ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση πολιτικών γάμων».   3.Την αριθ.56076/1982 εγκύκλιο των
Υπουργείων Δικαιοσύνης και Εσωτερικών.4.Τον
ορισμό Αντιδημάρχου με αρμοδιότητα την τέλεση Πολιτικών γάμων και την υπογραφή
όλων των σχετικών εγγράφων.                                         Α π ο φ α σ ι ζ ε ιΑ. Ορίζει ως
ημέρες  τέλεσης πολιτικών γάμων στο Δήμο
Σιθωνίας  όλες τις εργάσιμες ημέρες της
εβδομάδας  και ώρες 09:00 έως 13:00.Β. Καθορίζει ως
χώρο τέλεσης των γάμων ,την Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , που
βρίσκεται στο Δημαρχείο Σιθωνίας ( στην έδρα του Δήμου , στη Νικήτη Χαλκιδικής
) καθώς και την αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Κ Συκιάς.Γ. Ορίζει τον
Αντιδήμαρχο Ντέμπλα Κυπαρίσση καθώς και τον Αντιδήμαρχο Δημητρό Δημήτριο του
Αλεξάνδρου      υπεύθυνους  για την τέλεση των Πολιτικών γάμων και την
υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων.                                                                         Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ                                                                                                                                  Κοινοποιείται:                                            ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ κ.κ Αντιδημάρχους Δήμου Σιθωνίας    Πίνακα
ανακοινώσεων Δήμου Σιθωνίας