Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 20

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                          
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:630 88 Νικήτη
Τηλέφωνο: 2375350111                      
 FAX:2375023244        

ΘΕΜΑ: « Σύμφωνη γνώμη για μετάταξη υπαλλήλου άλλου ΟΤΑ στο Δήμο Σιθωνίας»    
                                 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Χαλκιδικής
‘Εχοντας υπόψη:
1. Την αίτηση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ , υπ.αριθ. 5160/10-05-2010  με την οποία ζητά τη μετάταξη σε κενή οργανική θέση κατηγορίας και κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών στο Δήμο μας από το Δήμο Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί σε αντίστοιχη οργανική θέση .
2. Τις διατάξεις του άρθ. 74 του Ν. 3584/2007 ( παρ. 1 και 2 ) όπου « Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου ΟΤΑ σε άλλον ΟΤΑ με αίτηση του υπαλλήλου σε αντίστιχη οργανική θέση υπ.αριθμ. 10/05/2010/5160».
3. Τις διατάξεις του αρθ.86& 1 περίπτ.δ΄ του Ν. 3463/2006 , σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δήμαρχου , όπου : «  ο δήμαρχος είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό , τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου»>
4. Τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας όπως ισχύει ( ψηφίστηκε με την υπ.αριθ. 17/1999 , τροποποιήθηκε με την 83/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , εγκρίθηκε με την υπ.αριθ. 9000/02-09-2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1526/τ.Β΄/13-10-2004 ,τροποποιήθηκε εκ νέου με την με την υπ.αριθ.33/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 5608/10-07-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2190/τ.Β΄/13-11-2007 ) και τροποποιήθηκε εκ νέου με τη υπ.αριθ. 32/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , εγκρίθηκε με την υπ.αριθ. 2638/20-04-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 868 Β/ 21-06-2010 ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
      Γνωμοδοτούμε υπέρ της μετάταξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ , μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Θεσσαλονίκης κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών , σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ1 Διοικητικών και με το βαθμό που κατέχει .
                                                   
Κοινοποίηση:
1.Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης                                     Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
ΠΟΛΥΓΥΡΟ ΤΚ63100
2.Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπάλληλων
ΟΤΑ Νομού Χαλκιδικής
3. Δήμο Θεσσαλονίκης
4.Ενδιαφερόμενο Ενταύθα                                        ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ