Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νικήτη 04/01/2011
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ      


Αριθ. Αποφασης: 2

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  (Α’ 114).

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει την υπογραφή με εντολή του, εξουσιοδοτώντας τους παρακάτω:

1. Στον κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, Αντιδήμαρχο, την υπογραφή παντός τύπου πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, καθώς και άλλων εγγράφων, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

2. Στον κ. Δημητρό Δημήτριο, Αντιδήμαρχο, παντός τύπου πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, καθώς και άλλων εγγράφων, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Τρ.Τζίτζιος