Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 131/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Νικήτη
15.06.2011

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                      Αριθμός Πρωτ:8908

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ               Αρ. Απόφασης: 131

                                                                 

 Ταχ. Δ/νση   :630 88
Νικήτη

 Τηλέφωνο   
: (2375350100)                                

 FAX           : (23750)
23244

                                               
Α Π Ο Φ Α Σ Η

                                          Ο
Δήμαρχος Σιθωνίας

Έχοντας υπόψη :

   1.Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ( ΦΕΚ Α΄28.06.2007 )
Κεφάλαιο Δ και συγκεκριμένα άρθρο 53

2.Το
γεγονός ότι οι κάτωθι υπάλληλοι συμμετείχαν κατά την 24ωρη απεργία που
αποφάσισε η  Γ.Σ.Ε.Ε – Α.Δ.Ε.Δ.Υ  για την 15 Ιουνίου   2011

3.Τις
διατάξεις του Ν.3205/2003 άρθρο 25

4.
Μας διατάξεις του Ν.1188/81 παρ.1 άρθρο 107

 

                                         Α π ο φ α σ ι ζ ε ι

Τη περικοπή
αποδοχών των κάτωθι μονίμων υπαλλήλων του Δήμου μας:

 

A/A

Ονοματεπώνυμο

1

Θυμιατή
Αικατερίνη ( ΚΕΠ  Νικήτη )

2

Κασσανδρινού
Άννα  ( ΚΕΠ Νικήτη )

3

Παπαστόικος
Δημήτριος

4

Χριστάρα Μαρία

5

Μάντσιος
Ιωάννης 

6

Κωτσάκη Θεοδώρα

 

 

 

Κοινοποίηση :

1 . Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης

Περιφερειακή
Ενότητα Χαλκιδικής

Τμήμα Διοικητικού
Οικονομικού

Τ.Κ 63100
Πολύγυρος                                                   
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ ΟΣ