Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 13

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ              
              ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                      Νικήτη, 24/ 01/2011
                  ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                        Αριθμ.Πρωτ.- 649-
        Αριθμ.Αποφ.-13-
Ταχ.Δ/νση: Νικήτη Χαλκιδικής
Τ.Κ.: 63088
Φαξ.: 23750-23244
Πληροφορίες:Ντέμπλας Κυπαρίσσης 
Τηλ.: 23753-50202
       
ΑΠΟΦΑΣΗ


         
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της Επιτροπής Απογραφής του άρθρου 2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β΄)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
2. Την παρ.1 περιπτ. δ. του άρθρου 58 του ν.3852/10Τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β΄)
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σιθωνίας προήλθε από συνένωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/10
4. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συστήνεται Επιτροπή Απογραφής για την καταγραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων του Δήμου Σιθωνίας.

Η σύνθεση της επιτροπής έχει ως ακολούθως:
 
1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, Αντιδήμαρχος Δήμου Σιθωνίας ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της επιτροπής, με αναπληρωτή τον Κωστίκα Στυλιανό Δημοτικό Σύμβουλο Πλειοψηφίας.

2) Λαθούρη – Πάργα Μαρία Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας με αναπληρωτή το Μάντσιο Βασίλειο Δημοτικό Σύμβουλο Πλειοψηφίας.

3) Δημήτριος Δημητρός του Αστερίου Δημοτικό Σύμβουλο μείζονος μειοψηφίας με αναπληρωτή την Γιαννούλα Καλή Δημοτικό Σύμβουλο μείζονος μειοψηφίας.

4) Κόκκινος Δημήτριος, Νομικό Σύμβουλο.


5) Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενο οικονομικής υπηρεσίας.

6) Κρικελίκος Ιωακείμ Ταμίας του Δήμου Σιθωνίας την 31.12.2010.

7) Παραλίκας Θεοδόσιος Ταμίας του Δήμου Τορώνης  την 31.12.2010.


8) Μάντσιος Ιωάννης, Υπάλληλο του οικονομικού τμήματος Δήμου Σιθωνίας που έχει αναλάβει την εφαρμογή του  Κλαδικού σχεδίου.

9) Παπαζαχαρίας Αρίστος Μηχανικός Δήμου.

 


                        Ο Δήμαρχος

           Ιωάννης Τζίτζιος