Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 10


                                          
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ              
              ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                      Νικήτη, 12/ 01/2011
                  ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                        Αριθμ.Πρωτ.: -332-
                        Αριθμ.Απ.: -10-
Ταχ.Δ/νση: Νικήτη Χαλκιδικής   

Τ.Κ.: 63088
Φαξ.: 23750-23244
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Τηλ.: 23753-50202
       ΠΡΟΣ
     Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
           Νομός Χαλκιδικής
     Τμήμα Διοικητικού -Οικονομικού
                  Πολύγυρος
    
   
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
      
ΘΕΜΑ: Πρόταση για διορισμό Ληξιάρχων στις Δημοτικές ενότητες Σιθωνίας και 
              Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας:

Σχετ.: 1.Εγκ.65/Φ.127080/57510/31.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
 2.Αποφ. ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.127080/57460/21.12.2010

Ενόψει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις των άρθρων α) 9παρ.13-16 Ν. 2307/95, β) 1 παρ. 2 εδαφ.έ Ν.2503/1997 γ) καθώς και των ανωτέρω σχετικών 1 & 2 σας παρακαλούμε, όπως προβείτε στο διορισμό ως ληξιάρχου στην :

1.Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας Δήμου Σιθωνίας τον Κρικελίκο Ιωακείμ υπάλληλο  του Δήμου μας, του κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Α΄
 
2.Δημοτική Ενότητα Τορώνης Δήμου Σιθωνίας την Κοκκώνη – Διάκου Μαρία υπάλληλο του Δήμου μας του κλάδου ΔΕ1 με βαθμού Α΄

Η άσκηση των καθηκόντων του ληξιάρχου από τους υποφαινόμενους είναι εφικτή.
  


                        Ο Δήμαρχος


                                                                               Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης