Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 56/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  28/2/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος 
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        2. Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                           3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4. Γκιώτης Νικόλαος
5. Σπανός Μιχαήλ                                              5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                               6. Μάλαμα Κυριακή
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Φάλκος Κωνσταντίνος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21. Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού δεύτερου (22ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 56/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Αίτηση Τσανακτσίδη Κυριάκου.».
Θέμα: 22ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το  εικοστό δεύτερο (22ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ.:10125/10-9-2010 αίτηση του Τσανακτσίδη Κυριάκου του Θεοδώρου, σύμφωνα με την οποία την επανεξέταση της τιμής μονάδας που ορίσει το Δ.Σ. για την προσκύρωση στην ιδιοκτησία του, τμήμα οικοπέδου που ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου (Ο.Τ. 67 εντός ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίας Νικήτης).
 Με την αρ.8036/10-9-2002 αίτηση τους οι Τσανακτσίδης Κυριάκος και Ευδοξία ζητούσαν την ανωτέρω προσκύρωση και με την αρ.150/5-11-2002 απόφαση Δ.Σ. Δ.Σιθωνίας ορίστηκε σαν τίμημα 93,88 €/τ.μ. Με νεότερη αίτηση τους 7703/5-8-2008 λήφθηκε η 174/25-8-2008 απόφαση Δ.Σ. Δ.Σιθωνίας, που αποφασιζόταν ότι έπρεπε να προσκομιστεί το φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας του τμήματος.  Μετά την προσκόμιση λήφθηκε η αρ. 269/25-11-2008 απόφαση του Δ.Σ. που ορίσθηκε η τιμή 28.494,00 € για 64,00 τ.μ..
Η σημερινή αντικειμενική αξία του προσκυρωμένου τμήματος είναι 9.497,6 €,δηλαδή 148,40 €/τ.μ.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την τιμή μονάδας για την ανωτέρω προσκύρωση.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ.Δημητρού Δημητρίου,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Καθορίζεται ως τιμή μονάδας για την προσκύρωση του ανωτέρω οικοπέδου, η σημερινή αντικειμενική αξία του προσκυρωμένου τμήματος η οποία είναι 9.497,6
 € δηλαδή 148,40 €/τ.μ.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Ανωγνωστάρας Γεώργιος, 8) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 9) Χριστοδούλου Νικόλαος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Φάλκος κωνσταντίνος, 12) Κωστίκας Στυλιανός, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 15) Κατσίκης Παναγιώτης, 16) Τσιάρας Εμμανουήλ, 17) Πράτσας Ιωάννης, 18) Πράτσας Άγγελος.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, να καθοριστεί η τιμή από το Δικαστήριο.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί διότι δεν υπάρχει εισήγηση της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου επί του θέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος