Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 51/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  28/2/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος 
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        2. Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                           3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4. Γκιώτης Νικόλαος
5. Σπανός Μιχαήλ                                              5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                               6. Μάλαμα Κυριακή
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Φάλκος Κωνσταντίνος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21. Πετρίδης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού δεύτερου (22ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 51/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας».
Θέμα: 17ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο έβδομο (17ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Λόγω λήξεως όλων των συμβάσεων του προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα περί τα τέλη Μαρτίου και μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Απριλίου και επειδή ενδεχομένως να μην έχουν περαιωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού, οι οποίες είναι χρονοβόρες ( έγκριση αποφάσεων Δ.Σ., έγκριση ΑΣΕΠ, διαδικασία προσλήψεων), καθίσταται επιτακτική ανάγκη να προσληφθεί έκτακτο εποχιακό προσωπικό δώδεκα (12) ατόμων, εκ των οποίων:
1) Δύο (2) άτομα, Οδηγοί Απορριμματοφόρου
2) Δέκα (10) άτομα, Συνοδοί Απορριμματοφόρου.
Αν μέχρι την έγκριση της συγκεκριμένης απόφασης ξεκινήσουν οι διαδικασίες για το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι ανωτέρω προσλήψεις θα μειωθούν στο 1/3.
 Ύστερα από τα ανωτέρω καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με την έγκριση πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση,
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου εποχιακού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού δώδεκα ατόμων (12), ως κάτωθι:
1) Δύο (2) άτομα, Οδηγοί Απορριμματοφόρου
2) Δέκα (10) άτομα, Συνοδοί Απορριμματοφόρου.
Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει την πίστωση πού είναι γραμμένη στους Κ.Α. 02.20.6041, Κ.Α. 02.20.6042, Κ.Α. 02.20.6054, του πρ/σμού των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2011.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Ανωγνωστάρας Γεώργιος, 8) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 9) Χριστοδούλου Νικόλαος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Φάλκος κωνσταντίνος, 12) Κωστίκας Στυλιανός, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 15) Κατσίκης Παναγιώτης, 16) Τσιάρας Εμμανουήλ, 17) Πράτσας Άγγελος, 18) Πράτσας Ιωάννης, 19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 20) Πετρίδης Νικόλαος.
Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος