Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 43/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  28/2/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος 
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        2. Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                           3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4. Γκιώτης Νικόλαος
5. Σπανός Μιχαήλ                                              5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                               6. Μάλαμα Κυριακή
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Φάλκος Κωνσταντίνος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21. Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού δεύτερου (22ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 43/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρ:7/2011 αποφάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου που αφορά «Συζήτηση-ενημέρωση για την υπόθεση «Μπάρα Βουρβουρού».

Θέμα: 8ο
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ.7/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου που αφορά το δημόσιο κτήμα στη θέση «Μπάρα Βουρβουρού».
Πρότασή τους είναι να ξεκινήσει προσπάθεια ανάκτησης εκ νέου του ανωτέρω κτήματος με την προϋπόθεση να δοθεί στο Δήμο με δωρεάν παραχώρηση ή με μικρό ενοίκιο, για να αξιοποιηθεί με όποια χρήση ο Δήμος θέλει και οπωσδήποτε κατόπιν σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας όσον αφορά τη χρήση αυτού.
Ο Δήμαρχος προτείνει να δοθεί το ανωτέρω κτήμα στο Δήμο, για ήπια μορφή ανάπτυξης, ήπια τουριστική χρήση.
 Ύστερα από τα ανωτέρω καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Συμφωνεί με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικόλαου, να ξεκινήσει προσπάθεια ανάκτησης εκ νέου του δημοσίου κτήματος στη θέση «Μπάρα Βουρβουρού», με την προϋπόθεση να δοθεί στο Δήμο με δωρεάν παραχώρηση ή με μικρό ενοίκιο, για να αξιοποιηθεί για ήπια μορφή ανάπτυξης, ήπια τουριστική χρήση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος