Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ.35/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης       ———
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.
3. Λογοτριβή Ελένη
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία
5. Σπανός Μιχαήλ
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11. Παπαστεργίου Αχιλλέας
12. Φάλκος κωνσταντίνος
13. Παστογιάννης Γεώργιος
14. Μάντσιος Βασίλειος
15. Γκιώτης Νικόλαος
16. Κωστίκας Στυλιανός
17. Γιοβανούδας Βαρσάμης
18. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
19. Γεωργιάδης Αναστάσιος
20. Γκαλή Γιαννούλα
21. Κατσίκης Παναγιώτης
22. Τσιάρας Εμμανουήλ
23. Πράτσας Άγγελος
24. Πράτσας Ιωάννης
25. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
26. Πετρίδης Νικόλαος
27. Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διατάξεως
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, αποχώρησε απ’τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων και του πέμπτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και των εντός ημερησίας θεμάτων 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 9ο,  ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή της συνεδριάσεως, λόγω του προχωρημένου της ώρας  και τη συνέχιση αυτής την επομένη στις 01-03-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ..

Αριθμός Απόφασης: 35/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Σιθωνίας».

Θέμα: 9γο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Δουλγέρη Σταύρο, ο οποίος  εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Στις παρ.1 & 2 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., πρώτου βαθμού, που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση. Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, ορίζεται η επωνυμία, ο σκοπός, η διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, η διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας. Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
Στην εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. διευκρινίζονται τα εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/2010, από 1.1.2011 κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει μέχρι δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας, και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στους μεγαλύτερους δήμους, σε όσους δηλαδή έχουν πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, προβλέπεται ότι μπορούν να λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 3852/2010, από 1.1.2011 κάθε δήμος μπορεί να έχει μόνο τις ακόλουθες επιχειρήσεις: μία (1) κοινωφελή επιχείρηση, μία (1) δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), μία (1) επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις στους συνενωμένους δήμους, καθώς και μία (1) δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 ΚΔΚ (μονομετοχική), εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους συνενωμένους δήμους. Προκειμένου ο αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήμος να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που περιέρχονται σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις του ν. 3852/2010, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια. Οι υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων αφορούν όλους τους δήμους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο αυτούς που προέρχονται από συνένωση δήμων ή και κοινοτήτων που καταργούνται όσο και εκείνους στους οποίους δεν επέρχεται καμία αλλαγή ως προς τα διοικητικά τους όρια.
Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείμει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων.»
Επιπλέον στην εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνονται τα εξής:
Δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική στο ανωτέρω άρθρο (άρθρο 109 Ν.3852/2010) η εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και η εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης, όπως ορίζει το άρθρο 263 ΚΔΚ, το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες του δήμου επιβάλουν την ανακατανομή των τομέων αρμοδιοτήτων μεταξύ ΝΠΔΔ και κοινωφελούς επιχείρησης, είναι δυνατό δράσεις της κοινωφελούς επιχείρησης να ασκηθούν από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου. Αυτό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη διαδικασία συγχώνευσης.
Στην περίπτωση κατά την οποία η νέα δημοτική αρχή επιθυμεί, αντί να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων που περιέρχονται στο δήμο, να προβεί στη λύση αυτών ή ορισμένων από αυτές, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 262 ΚΔΚ περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι δεν παρέχεται δυνατότητα μια δημοτική κοινωφελής επιχείρηση να διατηρηθεί ως αυτοτελής, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010. Η δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων.»
Στο Δήμο Σιθωνίας μπορεί να λειτουργήσει μία κοινωφελή επιχείρηση (1) Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο θα δραστηριοποιείται στους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού περιβάλλοντος και παιδείας.  Ο Δήμος Σιθωνίας προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Σιθωνίας, και Τορώνης. Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν τα εξής Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου:
1. «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σιθωνίας» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Σ.», η οποία  συστήθηκε αρχικώς με την υπ’ αριθμ. 9045/1999  απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας και πήρε την τελική της μορφή με την υπ αριθμόν 10044/7-01-2010 απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας και την υπ αριθμόν 180/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 77/2010.
2. «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Τορώνης», η οποία  συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 10284/12-12-2008  απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας με την υπ αριθμόν 190/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τορώνης, και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 95/2009.
Από τα παραπάνω Ν.Π.Ι.Δ καταργούνται οι δράσεις που είχαν και συγκεκριμένα η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) και μεταφέρονται στο ΝΠΔΔ. Οι υπόλοιπες δράσεις που ασκούσαν οι 2 Δημοτικές επιχειρήσεις περιέρχονται στην νέα Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σιθωνίας η οποία προέρχεται από την συγχώνευση  της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Σιθωνίας, Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Τορώνης.
Στις κοινωφελείς επιχειρήσεις απασχολούνται 11 άτομα  και συγκεκριμένα:
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σιθωνίας 7 άτομα
1. Πλασταρά Χριστίνα-Κοινωνιολόγος ΠΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
2. Σβούκης Ευθύμης-Νοσηλεύτης ΤΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
3. Αποστολούδας Πολυνείκης-Βοηθητικό Προσωπικό ΔΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
4. Χολογγούνη Σόνια-Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
5. Άλεγρα Ειρήνη- υπάλληλος γραφείου ΔΕ, πρόγραμμα ΑΜΕΑ
6. Ψηλογιάννη Ανδρομάχη, υπάλληλος γραφείου ΔΕ  πρόγραμμα ΑΜΕΑ
7. Κοντός Αστέριος, υπάλληλος γραφείου ΔΕ προγραμμα ΑΜΕΑ
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Τορώνης
1. Μαντζαροπούλου Κωνσταντίνα-Κοινωνική Λειτουργός ΤΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
2. Ζήσιου Ελευθερία- Νοσηλεύτρια ΔΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
3. Πράτσα Κυριακή-Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
4. Κοτρώνη Μάλαμα-Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου
Από το υφιστάμενο προσωπικό των ΝΠΙΔ του Δήμου Σιθωνίας προβλέπεται: Σύμφωνα  με την παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010 το οποίο αναφέρει ότι το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση (κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της και ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες), προτείνεται να μεταφερθούν οι  παρακάτω  εργαζόμενοι  μετά  την συγχώνευση, και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής στην νέα κοινωφελή επιχείρηση
1. Ψηλογιάννη Ανδρομάχη υπάλληλος γραφείου ΔΕ  πρόγραμμα ΑΜΕΑ
2. Κοντός Αστέριος υπάλληλος γραφείου ΔΕ προγραμμα ΑΜΕΑ
             Επίσης σύμφωνα με την  Εγκ. 11/2011 του  ΥΠΕΣΑΗΔ το οποίο αναφέρει ότι οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην νέα επιχείρηση μέχρι την λήξη της διάρκειας των συμβάσεων τους σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 5 του άρθρου 109, προτείνεται να μεταφερθούν οι  παρακάτω  εργαζόμενοι  μετά  την συγχώνευση, και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής στην νέα κοινωφελή επιχείρηση
1. Άλεγρα Ειρήνη υπάλληλος γραφείου ΔΕ, πρόγραμμα ΑΜΕΑ
Τέλος σύμφωνα με την Εγκ.9/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης δεν είναι δυνατόν να παραμείνει ο ίδιος, το πρόγραμμα υλοποιείται από τον κάθε ένα εξυπηρετούμενο δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή κοινωφελή επιχείρηση που ο δήμος αυτός επιλέγει. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας ΟΤΑ που αναλαμβάνει το πρόγραμμα, αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος. Επομένως, ο διάδοχος φορέας ανανεώνει ή παρατείνει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού με την προαναφερόμενη διαδικασία και αναλαμβάνει τις υφιστάμενες συμβάσεις έργου, μέχρι τη λήξη της διάρκειάς τους. Εφόσον στην ανωτέρω περίπτωση συντρέξει αποχώρηση προσωπικού, ο διάδοχος φορέας έχει την ευθύνη πρόσληψης προσωπικού με τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν.2190/94, όπως ισχύει, ή για τη σύναψη σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/97, όπως ισχύει, μετά την έγκριση της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει. Συνεπώς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  μεταφέρονται στο ΝΠΔΔ οι κάτωθί εργαζόμενοι:
1. Πλασταρά Χριστίνα-Κοινωνιολόγος ΠΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
2. Σβούκης Ευθύμης-Νοσηλεύτης ΤΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
3. Αποστολούδας Πολυνείκης-Βοηθητικό Προσωπικό ΔΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
4. Χολογγούνη Σόνια-Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
5. Μαντζαροπούλου Κωνσταντίαν-Κοινωνική Λειτουργός ΤΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
6. Ζήσιου Ελευθερία- Νοσηλεύτρια ΔΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
7. Πράτσα Κυριακή-Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.
8. Κοτρώνη Μάλαμα-Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου
Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του το παραπάνω προσωπικό που μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του δήμου κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του:
α) Την εισήγηση του Δημάρχου,
β) Το άρθρο 252-254-269 του Ν. 3463/2006,
γ) Το άρθρο 108-109 του Ν.3852/2010
δ) Την εγκύκλιο 11/27-01-2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ
ε) Τις συστατικές πράξεις των Δημοτικών επιχειρήσεων
 ζ) το προοίμιο του παρόντος

Αποφασίζει Ομόφωνα
Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 108-109 του Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία
1. «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σιθωνίας» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Σ.», η οποία  συστήθηκε αρχικώς με την υπ’ αριθμ. 9045/1999  απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας και πήρε την τελική της μορφή με την υπ αριθμόν 10044/7-01-2010 απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας και την υπ αριθμόν 180/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 77/2010.
2. «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Τορώνης», η οποία  συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 10284/12-12-2008  απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας με την υπ αριθμόν 190/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τορώνης, και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 95/2009.
και τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα στο Δήμο Σιθωνίας με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»
 «ΣΙΘΩΝΙΑ» Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Ν. 3463/2006

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Η οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητες του Δήμου Σιθωνίας, που αναφέρονται στους τομείς, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού και του περιβάλλοντος και την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης η συνεργασία και η αρωγή προς άλλους φορείς που επίσης παράγουν πολιτιστικό και πνευματικό έργο.
Ειδικότερα:
 Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς   του πολιτισμού:
• Λειτουργία πολιτιστικού  και πνευματικού κέντρου
• Λειτουργία πινακοθήκης
• Λειτουργία θεάτρου
• Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου
• Λειτουργία χορευτικών τμημάτων, για τη διατήρηση του παραδοσιακού χορού.
• Λειτουργία χορωδιών, για τη διάδοση του δημοτικού και παραδοσιακού τραγουδιού και παραδοσιακής μουσικής.
• Λειτουργία τμημάτων βυζαντινής μουσικής.
• Λειτουργία Φιλαρμονικής.
• Λειτουργία θεατρικής ομάδας
• Εργαστήρια Εικαστικών (ζωγραφική, κόσμημα, κ.λ.π )
• Λειτουργία και οργάνωση Λαογραφικού Μουσείου
• Λειτουργία βιβλιοθήκης
• Η διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, όπως συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χοροεσπερίδες, φεστιβάλ και σεμινάρια μουσικής, εκδηλώσεις χορωδιών, χορευτικών συγκροτημάτων, εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και βιβλίων, προβολές ταινιών, διαλέξεις κάθε μορφής, κ.λ.π.
• Η διοργάνωση θρησκευτικών εορτών- πανηγυριών.
• Πολιτιστική ανάπτυξη και διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής (αρχιτεκτονικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών ηθών και εθίμων).
• Η προστασία αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεών της, που δεν ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού
• Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
• Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης.
• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία
• Ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικότητας και του πολιτισμού της περιοχής μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
• Αξιοποίηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς
• Ανάδειξη ιστορικών διαδρομών
• Δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία τμήματος προώθησης του τοπικού – πολιτιστικού τουρισμού
• Πληροφόρηση με έντυπα και άλλα μέσα (περιοδικό, ενημερωτικά έντυπα, κ.λ.π. )
• Αναπτύσσει δομές πληροφόρησης και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία για το σκοπό αυτό.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς, για τη συμμετοχή σε αυτά
 Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς  του αθλητισμού :
• Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και υποστήριξη με όλα τα μέσα κάθε προσπάθειας για την ανάπτυξη και την πρόοδο του τοπικού αθλητισμού.
• Πρόγραμμα «Άθληση για όλους».
• Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, αγώνων και διάφορων διαγωνισμών, καθώς και ομιλιών, επιστημονικών συναντήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τη νεολαία.
• Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, των υποδομών και γενικότερα της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων, καθώς και όλων των υπόλοιπων αθλητικών εγκαταστάσεων που ήδη ανήκουν στο Δήμο Σιθωνίας και βρίσκονται είτε στην έδρα του Δήμου, είτε στα Δημοτικά διαμερίσματα, προς όφελος της νεολαίας και γενικότερα των κατοίκων του ευρύτερου Δήμου Σιθωνίας. Αξιοποίηση επίσης κάθε εγκατάστασης ή άλλου περιουσιακού στοιχείου αποκτήσει στο μέλλον το παρόν νομικό πρόσωπο.
• Συντήρηση και βελτίωση των υφισταμένων σήμερα εγκαταστάσεων.
• Επιδίωξη κατασκευής και νέων αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και άλλων χώρων άσκησης και ψυχαγωγίας στο Δήμο Σιθωνίας.
• Λειτουργία γηπέδων (ποδοσφαίρου, τένις, 5Χ5)
• Λειτουργία γηπέδων γκολφ
• Λειτουργία γυμναστηρίου
• Εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων με την παραχώρηση της χρήσης τους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα έναντι ανταλλάγματος.
• Δημιουργία οργανωμένου αθλητικού κέντρου με σκοπό την προσέλκυση των συλλόγων, σωματείων και εθνικών ομάδων (ομαδικών και ατομικών αθλημάτων), για την τέλεση αγώνων και τη συστηματική προετοιμασία αυτών. Το αθλητικό κέντρο επιδιώκεται να περιλαμβάνει πέραν των αθλητικών και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη διαμονή, τη διατροφή και γενικότερα την άρτια φιλοξενία των αθλητών.
 Παιδείας
• Δημιουργία και λειτουργία ΚΔΑΠ, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
• Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
• Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
• Η δημιουργία χώρων νεολαίας.
• Η δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη Δημοτικής Βιβλιοθήκης, καθώς και η δημιουργία αναγνωστηρίου.
• Η καθιέρωση προγραμμάτων και δράσεων σε θέματα που αφορούν τους νέους, σε σχέση με τον εθελοντισμό και συνεργασίες με Κρατικούς και Διεθνείς Φορείς, που αφορούν την νεολαία.
• Η υλοποίηση Κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στα σχολεία και η συνεργασία με άλλα σχολεία της χώρας και της Ε.Ε.
• Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία.
• Η φύλαξη των σχολείων και η αξιοποίηση σχολικών τροχονόμων.
• Η δημιουργία χώρων νεολαίας
• Την λειτουργία υπηρεσιών συμβουλευτικής γονέων
• Δημιουργία και λειτουργία Κ.Ε.Κ, Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης
 Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα  του περιβάλλοντος:
• Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
• Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που  διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα
• Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων
• Παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Γαλάζιες Σημαίες Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
• Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
• Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου για τα θέματα του περιβάλλοντος
• Μέτρα ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας
• Υλοποίηση  περιβαλλοντικών εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.
• Ανάπλαση περιοχής χωματερής (ΧΑΔΑ)
• Χάραξη-σήμανση περιπατητικών διαδρομών
• Ανάδειξη-πρόσβαση σε περιοχές φυσικού κάλλους
• Ανάδειξη-πρόσβαση σε θέσεις θέας
Η Επιχείρηση είναι το Νομικό Πρόσωπο, το οποίο διαχειρίζεται τις εκάστοτε επιχορηγήσεις από το Δήμο ή άλλους φορείς, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Σιθωνίας, κατόπιν αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 30 χρόνια από την ημέρα δημοσίευσης της συστατικής πράξης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της επιχείρησης μπορεί να παραταθεί για περισσότερο διάστημα, πριν από τη λήξη της, με σχετική τροποποίηση του καταστατικού της.

Άρθρο 4
ΕΔΡΑ
Έδρα της Δημοτικής επιχείρησης είναι ο Δήμος  Σιθωνίας και στεγάζεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Νικήτης. Κάθε διαφορά μεταξύ της επιχείρησης αφ’ ενός και οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, που προκύπτει από το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της επιχείρησης.

Άρθρο 5
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από εννέα (9)  μέλη, ( Άρθρο 255  του Ν. 3463/2006 ) τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σιθωνίας. Από τα μέλη αυτά, τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Αριστοτέλη, εκ των οποίων ο ένας θα προέρχεται από τη μειοψηφία, τέσσερις (4) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου με ανάλογη πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης και ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών  και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να ορίζει στο διοικητικό συμβούλιο πρόσωπα από κάθε φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των μελών του. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του ( Άρθρο 256  παρ. 4 του Ν. 3463/2006). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόμο ή τη Συστατική Πράξη της επιχείρησης. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 256,  παρ. 2 του Ν. 3463/2006).
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση, πλην των περιπτώσεων που ορίζει διαφορετικά ο Νόμος 3463/2006.
α. Εκπροσωπεί την επιχείρηση και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της επιχείρησης, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που την αφορά.  Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Επιχείρησης.
β. Προσλαμβάνει το Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης, μετά από σχετική     προκήρυξη.
γ. Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο το διετές  πρόγραμμα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της επιχείρησης.
δ. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης.
ε. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έως το τέλος Απριλίου του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της επιχείρησης, μαζί με τη σχετική έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 261 (Ν. 3463/2006) και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης.
ζ. Συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της επιχείρησης, καθώς και συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ.
η. Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και αποφασίζει για όλες τις μεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών του άρθρου 257 του 1α του Δ.Κ.Κ.
θ. Καθορίζει το αντίτιμο και τους όρους για την χρήση των υπηρεσιών της ή τη διάθεση τυχόν προϊόντων της επιχείρησης
ι. Αποφασίζει για την αγορά και την μίσθωση ακινήτων ακινήτων και κινητών που είναι χρήσιμα στην επιχείρηση και την εκποίηση και εκμίσθωση ακινήτων και κινητών που ανήκουν στην επιχείρηση (αφού πάρει σχετική έγκριση από το ΔΣ του Δήμου).
κ. Αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, καθώς και τα σχετικά με δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς .
λ. αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης δανείων, και μπορεί για την ασφάλειά τους να εκχωρεί το σύνολο ή μέρος από τις προσόδους της επιχείρησης και αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων υποθήκης σε ακίνητά της (αφού πάρει σχετική έγκριση από το ΔΣ του Δήμου)
μ. παρέχει την γνώμη του για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση, εφόσον τα θέματα αυτά ανήκουν στην αποφασιστική αρμοδιότητα του  Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου .
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει με απόφαση του την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του ,εκτός των περιπτώσεων α,β,γ,δ,ε,η,θ,ι και λ αυτού του άρθρου στον πρόεδρο και σε άλλα όργανα της επιχείρησης, στον διευθυντή και τους υπευθύνους των λειτουργικών μονάδων της επιχείρησης .

Άρθρο 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που συγχωνεύτηκαν, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στο νομικό πρόσωπο. Το τελικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί μετά την ενοποίηση των ισολογισμών των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων.
Ο Δήμος θα παραχωρήσει στη «ΣΙΘΩΝΙΑ» τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία για 30 έτη, όσο δηλαδή και η διάρκειά της.

Άρθρο 7
ΠΟΡΟΙ
Πόροι της Επιχείρησης είναι :
 Η χρηματοδότηση του Δήμου Σιθωνίας για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006.
 Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του Ν. 3463/2006.
 Οι πόροι από τη συμμετοχή της σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
 Επιχορηγήσεις από δημόσιους φορείς, από φορείς της Ε.Ε ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, είτε απ’ ευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο, είτε προς το Δήμο Αριστοτέλη για το Νομικό Πρόσωπο.
 Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
 Λοιπές επιχορηγήσεις
 Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών της
 Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
 Οι αποζημιώσεις από τους αποδέκτες των σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς προσφερόμενων υπηρεσιών
 Προγραμματικές συμβάσεις
 Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

Άρθρο 8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Προϋπολογισμός Εσόδων- Εξόδων του Νομικού Προσώπου, προσδιορίζει έσοδα και καθορίζει τα όρια των εξόδων για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, κάθε έτους.
Ο Προϋπολογισμός και ο Απολογισμός του Νομικού Προσώπου καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τίθενται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει συστήσει το Νομικό Πρόσωπο και το οποίο γνωμοδοτεί σχετικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως εφαρμόζονται και ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 9
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης συντάσσονται υποχρεωτικά ο Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού, ο Κανονισμός Προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές τους ευθύνες, και ο Κανονισμός  Διαχείρισης. Επί πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει, με απόφασή του, και άλλους κανονισμούς, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Άρθρο 10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η διαχείριση της «ΣΙΘΩΝΙΑ» γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 260-261 του Ν. 3463/2006. Ειδικότερα:
α. Με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.
β. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
γ. Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης μπορεί να διατίθενται για τη βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεών της ή να διατίθενται στο Δήμο Σιθωνίας, για την εκτέλεση κοινωφελών έργων. Με την ίδια διαδικασία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να κρατήσει μέχρι δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα καθαρά κέρδη σε ιδιαίτερο λογαριασμό, για την παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους.
ε. Η «ΣΙΘΩΝΙΑ» μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις.

                                                           Άρθρο 11
                                           ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο τακτικός και έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος θα ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 261 του Ν.3463/06 .

Άρθρο 12
ΛΥΣΗ
Η επιχείρηση λύεται:
α. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Σιθωνίας, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Με την ίδια της προηγούμενης παραγράφου διαδικασία, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών.
γ. Όταν παρέλθει  η διάρκειά της  και δεν υπάρξει νέα απόφαση για παράταση.
 Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο Σιθωνίας

Άρθρο 12
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν καθώς και οι τραπεζικοί λογαριασμοί που υπήρχαν. Επιπλέον το νέο νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις σε προμηθευτές που υπήρχαν από τις επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν. Ειδικότερα η Δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρηση Δήμου Σιθωνίας  καθίσταται καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των:
 Δημοτική κοινωφελή επιχείρηση Σιθωνίας
 Κοινωφελής Επιχείρησης Τορώνης
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  35/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος