Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 33/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης       ———
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.
3. Λογοτριβή Ελένη
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία
5. Σπανός Μιχαήλ
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11. Παπαστεργίου Αχιλλέας
12. Φάλκος κωνσταντίνος
13. Παστογιάννης Γεώργιος
14. Μάντσιος Βασίλειος
15. Γκιώτης Νικόλαος
16. Κωστίκας Στυλιανός
17. Γιοβανούδας Βαρσάμης
18. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
19. Γεωργιάδης Αναστάσιος
20. Γκαλή Γιαννούλα
21. Κατσίκης Παναγιώτης
22. Τσιάρας Εμμανουήλ
23. Πράτσας Άγγελος
24. Πράτσας Ιωάννης
25. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
26. Πετρίδης Νικόλαος
27. Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διατάξεως
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, αποχώρησε απ’τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων και του πέμπτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και των εντός ημερησίας θεμάτων 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 9ο,  ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή της συνεδριάσεως, λόγω του προχωρημένου της ώρας  και τη συνέχιση αυτής την επομένη στις 01-03-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ..

Αριθμός Απόφασης: 33/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας»».

Θέμα: 9αο

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Κόκκινο Δημήτριο, ο οποίος  εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Από την έναρξη ισχύος του νέου Ν.3852/2010 και ειδικότερα κατά το άρθ.103 παράγραφος 1α.β) κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 239 και επόμενα του Ν.3463/2006και θα ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ.1 και 2 του άρθρου 28 του Ν.2738/1999.
 Ύστερα από το ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τη σύσταση του ανωτέρω ΝΠΔΔ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπ’όψη το άρθρο 103 παρ. 1α,β), τα άρθρα 239 και τα επόμενα του Ν.3463/2006, τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν.2738/1999,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Σιθωνίας του Νομού Χαλκιδικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας».
ΣΚΟΠΟΣ:
-Η ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης των λιμανιών που βρίσκονται εντός της εδαφικής περιοχής του Δήμου Σιθωνίας.
-Σύνταξη μελετών και ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ σχετικά με τις ζώνες λιμένος.
-Χρήσεις και δράσεις που αναμορφώνουν τις περιοχές ζώνης λιμένος, δημιουργία πλωτών παρκινγκ εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής σε συνδυασμό με εμπορικές δράσεις περιορισμένης κλίμακας στην χερσαία ζώνη.
-Είναι δυνατή από το «Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας» η παράλληλη επιδίωξη περισσοτέρων σκοπών οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς.
ΕΔΡΑ του Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας ορίζεται όπως παρακάτω .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ –ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Το σύνολο της περιουσίας των λιμανιών που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Σιθωνίας.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας διοικείται από εννέα (9) μέλη διοικητικό συμβούλιο.
(Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά  ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής του Δήμου Σιθωνίας άρθρο 244 Ν.3463/06, τρία  (3) μελή της πλειοψηφίας, δύο(2) μέλη  της μειοψηφίας και τρείς (3)πολίτες)
ΠΟΡΟΙ
-Η ετήσια χρηματοδότηση από τον Δήμο Σιθωνίας και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
-Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής ένωσης και Εθνικών φορέων.
-Οι δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου η ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα, εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει το Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας.
-Πρόσοδοι από την δική του περιουσία καθώς και από την συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.
-Λοιπές επιχορηγήσεις.
Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς του Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας προς τρίτους.
-Τα έσοδα από τους ναύλους  των εισιτηρίων  των τοπικών Ναυτιλιακών Εταιρειών.


Β) Μετά τα ανωτέρω ο Δήμαρχος έλαβε το λόγο και προτείνει έδρα του ΝΠΔΔ  με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας» τη Νικήτη.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι επίσης προτείνουν ως έδρα το Ν.Μαρμαρά, τον Όρμο Παναγίας Αγίου Νικολάου και τη Σάρτη.
Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση του Δημάρχου τάχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 2) Μάντσιος Βασίλειος, 3) Κωστίκας Στυλιανός, 4) Χριστοδούλου Νικόλαος, 5) Παπαστεργίου Αχιλλέας.
Με την πρόταση ως έδρα το Ν.Μαρμαρά τάχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Λογοτριβή Ελένη, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Γκιώτης Νικόλαος, 4) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 5) Παστογιάννης Γεώργιος, 6) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 7) Καπλάνης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Μαρμάρα.
Με την πρόταση ως έδρα τον Όρμο Παναγίας Αγίου Νικολάου τάχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου., 2) Τσιάρας Εμμανουήλ, 3) Πράτσας Άγγελος, 4) Μάλαμα Κυριακή, 5) Φάλκος κων/νος, 6) Αρσένης Καλλικρατίδας, 7) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 8) Παπαλέξης Κων/νος, 9) Πράτσας Ιωάννης, 10) Κατσίκης Παναγιώτης, 11) Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Αγίου Νικολάου.
Με την πρόταση ως έδρα τη Σάρτη τάχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 2) Γκαλή Γιαννούλα.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Λαθούρη Πάργα Μαρία δηλώνει παρούσα, διότι η απόφαση λαμβάνεται τοπικιστικά και όχι με βάση της χρηστικότητας των χώρων.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ δηλώνει παρών.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης δεν ψηφίζει.
Το Δημοτικό Συμβούλιο,
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Β) Έδρα του ΝΠΔΔ  με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας» ορίζεται ο Όρμος Παναγίας της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  33/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος