Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 28/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης       ———
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.
3. Λογοτριβή Ελένη
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία
5. Σπανός Μιχαήλ
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11. Παπαστεργίου Αχιλλέας
12. Φάλκος κωνσταντίνος
13. Παστογιάννης Γεώργιος
14. Μάντσιος Βασίλειος
15. Γκιώτης Νικόλαος
16. Κωστίκας Στυλιανός
17. Γιοβανούδας Βαρσάμης
18. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
19. Γεωργιάδης Αναστάσιος
20. Γκαλή Γιαννούλα
21. Κατσίκης Παναγιώτης
22. Τσιάρας Εμμανουήλ
23. Πράτσας Άγγελος
24. Πράτσας Ιωάννης
25. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
26. Πετρίδης Νικόλαος
27. Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διατάξεως
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, αποχώρησε απ’τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων και του πέμπτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και των εντός ημερησίας θεμάτων 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 9ο,  ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή της συνεδριάσεως, λόγω του προχωρημένου της ώρας  και τη συνέχιση αυτής την επομένη στις 01-03-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ..

Αριθμός Απόφασης: 28/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη για τη διερεύνηση και ωρίμανση έργων του Δήμου Σιθωνίας».
Θέμα: 4ο
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ.: 44/31-01-2011 έγγραφο της ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο μας αποστέλλεται σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη για τη διερεύνηση και ωρίμανση έργων του Δήμου Σιθωνίας».
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας ο Δήμος μας γνωστοποιεί τις ανάγκες για τα επιλεγμένα ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (π.χ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, κ.τ.λ.).
Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. για τις συγκεκριμένες ανάγκες και τα συγκεκριμένα αντικείμενα αναλαμβάνει:
• Την διερεύνηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
• Την ενημέρωση του Δήμου για τις δυνατότητες αξιοποίησης των προγραμμάτων.
• Την προετοιμασία και σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας. Στις περιπτώσεις τεχνικών έργων η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. δεν συντάσσει με την καθορισμένη αμοιβή την τεχνική / αρχιτεκτονική μελέτη, τα στατικά, τις Η/Μ μελέτες και τη Μ.Π.Ε., που συντάσσονται από τους μηχανικούς του Δήμου ή με την ανάθεση από το Δήμο σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. βέβαια παρακολουθεί και υποστηρίζει την σωστή εκπόνησή τους.
• Τη συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου, (από τον κ. Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι και τα υπηρεσιακά στελέχη, όπου εμπλέκονται), για την ορθή και έγκαιρη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.
• Την παρακολούθηση της υποψηφιότητας και την παροχή των συμπληρωματικών υπηρεσιών που πιθανά ν΄ απαιτηθούν, μέχρι την τελική έγκριση της πρότασης του χρηματοδοτούμενου έργου ή προγράμματος.
Η αμοιβή της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. για κάθε υποβαλλόμενο φάκελο προγράμματος ή έργου, ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Σε σχέση με την παραπάνω αμοιβή ισχύουν και τα εξής:
 Η έρευνα των προγραμμάτων και η έγγραφη πληροφόρηση του Δήμου και των εκπροσώπων του, παρέχονται από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., δωρεάν.
 Οι υπηρεσίες της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. για τη σύνταξη και ολοκλήρωση για  υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στο πλαίσιο ενός θεματικού αντικειμένου για έργο ή πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 10.000,0 € πλέον Φ.Π.Α.
 Σε περίπτωση έγκρισης του προγράμματος ή του έργου (αναφορικά με το ΕΣΠΑ),  θα υπογραφεί μεταξύ Δήμου και ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., η Προγραμματική Σύμβαση για τον Φορέα της Επάρκειας και την υλοποίηση του έργου. Από την αμοιβή αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, θα αφαιρεθεί η παραπάνω αμοιβή των 10.000€.
Εάν το πρόγραμμα ή έργο δεν αφορά το ΕΣΠΑ, τα δύο μέρη θα προχωρήσουν σε συζήτηση για την προοπτική συνεργασίας, στο πλαίσιο της έγκρισης.
Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο πλευρών (Δήμου και ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.) και θα συμπεριληφθούν στην προς υπογραφή μεταξύ τους σύμβαση.
Η ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε με το αριθμ. 91/14-02-2011 έγγραφο της, ενημερώνει ότι αν για κάποιο έργο, υπάρχουν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την υποβολή του, τότε η προβλεπόμενη αμοιβή μειώνεται στο ποσό των 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνονται η σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου, της Οικονομοτεχνικής μελέτης (όπου απαιτείται), και του συνολικού φακέλου , καθώς και η υποβολή του.
Προς  απόδειξη των παραπάνω και σε εφαρμογή της σύμβασης Δήμου – ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., θα υπογράφεται η συνημμένη «Παραγγελία Ενέργειας», σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται.
Ύστερα από τα ανωτέρω κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την «Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη για τη διερεύνηση και ωρίμανση έργων του Δήμου Σιθωνίας»», την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της και τον ορισμό ενός εκπροσώπου για την Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της Προγραμματικής σύμβασης, ως τακτικό μέλος και ενός αναπληρωματικού του.
 Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας έτους 2011.
 Ο Δήμαρχος προτείνει ως τακτικό μέλος τον Αντιδήμαρχο κ.Δημητρό Δημήτριο, με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Κωστίκα Στυλιανό.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης,

Αποφασίζει Ομόφωνα
1) Εγκρίνει το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ και του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής, με τίτλο «Συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη για τη διερεύνηση και ωρίμανση έργων του Δήμου Σιθωνίας», ως εξής:
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ME TITΛΟ
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ………………. »

Στον Πολύγυρο  σήμερα ………………… ημέρα ………….. οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής "συμβαλλόμενοι":

Α. Ο Δήμος …………………, που εδρεύει στ………………………., Τ.Κ. 630…….. και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. …………………., και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα για χάριν συντομίας « κύριος του έργου»,
Β. Η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (στο εξής ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.), που εδρεύει στον Πολύγυρο,  22ας Απριλίου & Μακεδονίας γωνία, Τ.Κ. 63100 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ζωγράφο Αστέριο- Δήμαρχο Πολυγύρου, και η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν  συντομίας  « φορέας υλοποίησης»,
συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Προοίμιο
Ο στρατηγικός στόχος της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση μιας ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας. Οι προσανατολισμοί αυτοί αφορούν στο σύνολο των χωρών και περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα είναι η επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και συνοχής προς το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Με τις προοπτικές αυτές, και σε μία εποχή που η χώρα μας γνωρίζει τη χειρότερη μεταπολεμικά οικονομική κρίση, έχουν ξεκινήσει, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με αρκετή καθυστέρηση, οι διαδικασίες εφαρμογής του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, μέσα σ΄ ένα περιβάλλον έντονα ανταγωνιστικό και δύσκολο για τους αυτοδιοικητικούς φορείς, που φιλοδοξούν ν΄ αποσπάσουν σημαντικό μερίδιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ο κάθε φορέας για λογαριασμό του.
Η νέα εποχή του “Καλλικράτη” για τους ΟΤΑ, φαντάζει δυσκολότερη μέσα στο σύνολο των θεμάτων που δημιουργήθηκαν, ταυτόχρονα όμως αποτελεί μια νέα πρόκληση στην προσπάθεια εξεύρεσης αναπτυξιακών πόρων.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις συνηγορούν στην υπογραφή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου ………………………….. και της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10.
Άρθρο 2
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας αποτελούν η διερεύνηση και ο εντοπισμός χρηματοδοτικών προγραμμάτων, η προετοιμασία, η σύνταξη και η υποβολή πλήρων φακέλων προτάσεων για διεκδίκηση έγκρισης και χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων ή προγραμμάτων σε επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα στο Δήμο ………………………….., τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή άλλο εθνικό και Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, καθώς και η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση (έλεγχος πληρότητας και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων) των έργων αυτών, μέχρι του σταδίου της οριστικής ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησής τους.
Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνει:
 τη διερεύνηση
 τον εντοπισμό χρηματοδοτικών προγραμμάτων
 την προετοιμασία
 τη σύνταξη και
 την υποβολή πλήρων φακέλων προτάσεων
Άρθρο 3
Προϋπολογισμός
3.1.  Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,0 €) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ ανά φάκελο υποψηφιότητας  και  προέρχεται  από πόρους του Δήμου ……………………..
3.2.    Η καταβολή της χρηματοδότησης προς την ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε.θα γίνεται σε δόσεις  ως εξής:
α. Α΄ δόση: Ποσό δύο χιλιάδες (2.000,0 €) ΕΥΡΩ,  προκαταβολή με την έναρξη σύνταξης φακέλου πρότασης έργου ή προγράμματος, καθόσον αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα χρηματοδότησης των αρχικών δαπανών του φορέα εκτέλεσης.
β. Β΄δόση:Ποσό οκτώ χιλιάδες (8.000,0€) ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. με την παράδοση του ολοκληρωμένου φακέλου πρότασης για την υποβολή και έγκρισή του.
Άρθρο 4
Χρονοδιάγραμμα

Η συμβουλευτική και επιστημονική  υποστήριξη για τη διερεύνηση και ωρίμανση έργων του Δήμου ……………………….. θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια χρονικής ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 5
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
5.1.  Ο Δήμος ……………………. ως κύριος του έργου αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
 Να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση του «αντικειμένου» της προγραμματικής σύμβασης με το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
 Να έχει την ευθύνη της επιλογής των προτάσεων ανά θεματικό αντικείμενο όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2.
 Να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που τυχόν ζητηθεί από τους συμβαλλόμενους και αποσκοπεί στην ομαλή εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας και να υποβοηθάει γενικότερα την προώθηση του έργου σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 Να υποστηρίζει την υλοποίηση του αντικειμένου γενικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, με τις υπηρεσίες και το προσωπικό του  και να παρακολουθεί την εξέλιξή του και συγκεκριμένα να συντάξει την τεχνική / αρχιτεκτονική μελέτη, τα στατικά, τις Η/Μ μελέτες και τη Μ.Π.Ε., με μηχανικούς του Δήμου ή με εξωτερικό συνεργάτη, εφόσον απαιτούνται.
 Να διασφαλίσει την αξιοποίηση και την διάδοση των αποτελεσμάτων του παρόντος αντικειμένου, σε συνεργασία με το φορέα υλοποίησης (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.).
5.2 Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης  του αντικειμένου της σύμβασης  αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
 Την  υλοποίηση των  εργασιών του αντικειμένου της σύμβασης, την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσής του και την ενημέρωση των συμβαλλομένων μερών.
 Την διάθεση του αναγκαίου προσωπικού της προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.
 Να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες επαφές και συνεννοήσεις με συναρμόδιους Φορείς που υπάγονται στο Δήμο …………………………..  ώστε να συνεργαστούν στη διευκόλυνση υλοποίησης του έργου.
 Να διευκολύνει τους συμβαλλομένους στις αναγκαίες επαφές και συνεννοήσεις με δημόσιους φορείς, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του παρόντος αντικειμένου.
 Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης  θα περιέλθει στην ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ το σύνολο του ποσού της Προγραμματικής Σύμβασης (όπως ορίζεται στο άρθρο 3). Τα παραπάνω ποσά θα διατεθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 6
Πόροι
Οι οικονομικές υποχρεώσεις της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα καλυφθούν από το δημοτικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 7
Διάρκεια
7.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη,  αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει στις ……………………
Η παραπάνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί πριν τη λήξη της, με την ίδια διαδικασία που οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα Φορείς, υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση.
Άρθρο 8
Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης
Οι συμβαλλόμενοι φορείς ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, την παρακολούθηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:
1. Τον Δήμαρχο ………………….. κ. …………………… αναπληρωτή του τον κ…………………
2. Το Γενικό Διευθυντή της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. με αναπληρώτριά του την κ. Καραγιάννη Γεωργία και
3. Τον κ. Ματσούκη Αθανάσιο, στέλεχος της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε με αναπληρωτή του τον κ……………………….
1. Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής:
Α. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
Β. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων  ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9
Ρήτρες

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους  όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με απόφαση του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της σύμβασης σε βάρος του συμβαλλόμενου που έκανε την παράβαση οι εξής ρήτρες:
1. Σύσταση εφαρμογής των όρων
2. Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων
3. Αντικατάσταση του συμβαλλόμενου με άλλο φορέα.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε δύο αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Δήμο

……………………..
……………………………. Για την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

Ζωγράφος Αστέριος
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

2) Ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Σιθωνίας στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της Προγραμματικής Σύμβασης ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωστίκα Στυλιανό.
3) Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τον πρ/σμό των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2011 του Δήμου Σιθωνίας.
3) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος